Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo

Gmina Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, Pilska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 743 294 , fax. 943 742 008
 • Data zamieszczenia: 2019-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczecinek
  Pilska 3
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 743 294, fax. 943 742 008
  REGON: 33092090800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszczecinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem robót budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo o następujących parametrach technicznych: a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn 200 mm PVC SN8 SDR34 – 1.264,70 mb b) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn 160 mm PVC SN8 SDR34 – 1.248,20 mb, c) Kanalizacja sanitarna tłoczna dn 110 mm PE100 PN10 SDR17 – 3.405,60 mb, d) Kanalizacja sanitarna tłoczna dn 90 mm PE100 PN10 SDR17 – 18,40 mb, e) Kanalizacja sanitarna tłoczna dn 63 mm PE100 PN10 SDR17 – 204,10 mb, f) Sieć wodociągowa dn 110 mm PE – 540,30 mb, g) Przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym – 3 kpl, h) Studnia odwadniająco – czyszcząca o średnicy wewn. 1200 mm – 24 kpl, i) Studnia napowietrzająco – odpowietrzająca o średnicy wewn. 1200 mm – 9 kpl, j) Studnia rozprężna o średnicy wewn. 1000 mm – 1 kpl, k) Hydrant przeciwpożarowy dn 80 mm – 6 kpl, l) Zasuwa dn 80 mm – 16 kpl, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ)o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach