Przetargi.pl
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór (dwie części0: Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór”

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 298 650 , fax. 338 298 674
 • Data zamieszczenia: 2022-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 338 298 650, fax. 338 298 674
  REGON: 72182284000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kozy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór (dwie części0: Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór” Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” – zadanie A Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór” zadanie B Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji(tzw. sięgacze). Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” – zadanie A W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: •kanał sanitarny „S” tylko na odcinku pomiędzy studniami S6-S93.1, S91-S100.4 i S15-S114 •kanał sanitarny „Mr” tylko na odcinku pomiędzy studniami S12-Mr8 •kanał sanitarny „R” tylko na odcinku pomiędzy studniami R6-R12.1 •kanał sanitarny „St” tylko na odcinku pomiędzy studniami St34-St45.1 •kanał sanitarny „P” tylko na odcinku pomiędzy studniami P26-P93.1, P50-P52.1 i P97-P103.1 •kanał sanitarny „K” tylko na odcinku pomiędzy studniami K7'-K18 •kanał sanitarny „Z” tylko na odcinku pomiędzy studniami Z9-Z15.1 •kanał sanitarny „M” tylko na odcinku pomiędzy studniami W10-M10.1 •kanał sanitarny „Wi” tylko na odcinku pomiędzy studniami Wi5-Wi8.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 2657,0 m, z tego: Długość kanałów sanitarnych głównych dz200mm:2502,5 m Długość sięgaczy kanalizacyjnych dz160mm:154,5 m Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór” zadanie B Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze). W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: •kanał sanitarny „S” tylko na odcinku pomiędzy studniami S21- S21.10.4 i S46-S49.1 •kanał sanitarny „Ws” tylko na odcinku pomiędzy studniami Ws6 - Ws21.1 •kanał sanitarny „Zw” tylko na odcinku pomiędzy studniami Zw6- Zw12.1 •kanał sanitarny „O” tylko na odcinku pomiędzy studniami S26 - O19.1 i Zł14.1-O4.8 •kanał sanitarny „W” tylko na odcinku pomiędzy studniami W17 - W21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 2177,5 m, z tego: Długość kanałów sanitarnych głównych dz200mm:2007,5 m Długość sięgaczy kanalizacyjnych dz160mm:170,0 m Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie możli-wość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zama-wiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zo-staną przyznane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach