Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dybówko

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 19-335 Prostki, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 611 20 78 , fax. 87 611 20 78
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Kolejowa 26
  19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 611 20 78, fax. 87 611 20 78
  REGON: 79027538600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dybówko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” robót budowlanych i branżowych operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dybówko”. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje: 3.2.1. zaprojektowanie i wybudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Dybówko, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz kolektora zrzutowego do rowu melioracyjnego. Przewidziano układ urządzeń oczyszczalni ścieków na wydatek 22,5 m3/d co zaspokaja potrzeby na poziomie ok 200 RLM; 3.2.2. pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu oraz opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 dla obszaru objętego projektem; 3.2.3. wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1333 z późn.zm.), projektu budowlanego i projektu wykonawczego we wszystkich branżach inżynierskich i architektonicznych, operatu wodnoprawnego dla kolektora zrzutowego ścieków do rowu melioracyjnego oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia wodnoprawnego; 3.2.4. przygotowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów do uzyskania Pozwolenia na Budowę przez Zamawiającego; 3.2.5. wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach; 3.2.6. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót; 3.2.7. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, kolektor obejściowy w okresie realizacji, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.); 3.2.8. uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego efektu technicznego do eksploatacji; 3.2.9. dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów; 3.2.10. dostarczenie instrukcji i oznakowania obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy; 3.2.11. świadczenie usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 24 godziny od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty elektronicznej (e-mail). W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 4 godziny; 3.2.12. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu. 3.3. Oczyszczalnia zapewni oczyszczanie ścieków w sposób odpowiadający wymogom Dyrektywy 91/271/EEC dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2019r. poz.1311 z późn.zm.), wydanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.310 z późn.zm.) 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 3.5. Zamawiający zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ 3.6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 3.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie do: 3.7.1. urządzenia terenu budowy; 3.7.2. zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 3.7.3. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku robót, elementów osnowy geodezyjnej – naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu pierwotnego; 3.7.4. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy; 3.7.5. wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 3.7.6. wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium zaakceptowanego przez Zamawiającego; 3.7.7. uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 3.8. Jeżeli w dokumentacji przetargowej dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach równych lub wyższych od podanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 3.9. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. 3.10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 3.11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45232423-3 Przepompownie ścieków 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45233226-9 Drogi dojazdowe 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 3.13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3.14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 3.16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3.17. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp. 3.18. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego. 3.19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 3.21. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane 3.22. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (Firm) podwykonawców. 3.23. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 3.24. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp. 3.25. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3.26. Postępowanie realizowane jest na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 13.1.1. Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 13.1.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 13.1.3. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.299). 13.1.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 13.1.4.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 13.1.4.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 13.1.4.3. kwotę gwarancji, 13.1.4.4. termin ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 13.1.4.5. zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw. 13.1.4.6. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 13.1.4.7. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 13.1.4.8. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 13.1.4.9. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.1.5. Postanowienie w Rozdziale X ust.13.1.3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, o których mowa w Rozdziale X ust.13.1.2 lit. b) i e) 13.1.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o., ul. Kolejowa 26, 19-335 Prostki, Bank Spółdzielczy Ełk O/Prostki konto nr 32 9331 0004 0030 0300 0172 0001 z dopiskiem: „Wadium - nr sprawy PUK/01/2020 13.1.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dziennik podawczy) 13.1.8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 13.1.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. 13.1.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących okolicznościach: 13.1.10.1. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.1.10.2. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach