Przetargi.pl
Budowa sieci kan. sanitarnych na terenie gm Włoszczowa: Cz.1: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Konieczno Cz.2: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Kurzelów

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Partyzantów 14
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 394 26 69 , fax. 41 394 23 39
 • Data zamieszczenia: 2022-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 394 26 69, fax. 41 394 23 39
  REGON: 291009923
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wloszczowa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kan. sanitarnych na terenie gm Włoszczowa: Cz.1: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Konieczno Cz.2: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Kurzelów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P3 w miejscowości Kurzelów: - ul. Armii Krajowej – zakres: włączenie - S135 (istniejąca studzienka wraz z odejściem (6,2m) w kierunku ul. Armii Krajowej): S135-S152, S147-S156, - ul. Wojska Polskiego - włączenie do istniejącej studzienki S175: S175-S183-SR3, od SR3 do projektowanej zamiennej przepompowni ścieków P3, P3-S333, P3-S301-S317, S317 - S317.01+11,0 m (przyłącze kwalifikowane do granicy posesji), S221 - S240, S302 - S332, S312-S325. UWAGA: ZMIENIONO LOKALIZACJĘ I TECHNOLOGIĘ WYKONANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P3: ZMIENIONO LOKALIZACJĘ z działki nr ewid. 930 na działkę nr ewid. 870 (droga gminna) – wykonanie PRZEPOMPOWNI P3 jako PRZEPOMPOWNI PRZEJAZDOWEJ.*kanał sanitarny PCV Ø200x5,9 mm SN 8 o długości L=1806,50 m*podłączenia posesji – PCV Ø160x4,7 mm SN 8 (odcinki od kanału grawitacyjnego do granicy nieruchomości) o łącznej długości L=258,50 m*studnie połączeniowo-rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 72 szt. *studnia rozprężna SR3 z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 1 szt.*studnie połączeniowo-rewizyjne Ø 600 mm - 2 szt.*studnie połączeniowo-rewizyjne Ø 400 mm - 2 szt.-Kanał tłoczny z rur PEHD Ø 110 mm o długości 35,50 m z studzienki rozprężnej SR3 do pompowni ścieków P3,-Roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą pompowni ścieków P3 przejazdowej – zbiornik z polimerobetonu Ø1500 mm, gł. 4,30 m, 2 szt. pomp P=1,7 kW i rozruchem przepompowni,-Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg na trasie kanalizacji grawitacyjnej i przyłączy na odcinkach w pasie dróg gminnych i dróg powiatowych,-Wykonanie drogi utwardzonej przy pompowni P3 (korytowanie, podbudowa i nawierzchnia z asfaltu gr. 8 cm o pow. 16 m²).UWAGA: Projekty zasilania w energię el. przepompowni ścieków w msc. Konieczno i Kurzelów - prace elektryczne zasilania zostaną wykonane przez PGE do złącza, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zasilania od złącza PGE do przepompowni ścieków P3 w Kurzelowie i do przepompowni ścieków P3 w Koniecznie o długościach i przekrojach wg załączonych przedmiarów. Szczegółowy zakres rzeczowy planowanej inwestycji określa również dokumentacja projektowa. Wykonanie robót budowlanych obejmuje:- tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych,-przed przystąpieniem do wykonawstwa robót w pasie drogowym uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi w celu prowadzenia robót – w trakcie robót przestrzegać warunków uzgodnień, -roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją (zgodnie z obowiązującymi przepisami),-przewierty - wg. zagospodarowania terenu, -rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, chodników, nawierzchni,-umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, -podsypka i obsypka piaskiem rurociągów w miejscach wykopu otwartego,-wymiana gruntu na trasie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni P3 w m. Konieczno oraz częściowo na przyłączach,-ewentualne odwodnienia wykopów,-bieżącego wywozu odpadów i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,-dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę – Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót,-zasypywanie wykopów warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, -zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem,-próby szczelności sieci kanalizacyjnej, -kamerowanie kanałów kanalizacji sanitarnej,-dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji),-koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (materiały w I klasie jakości). Uwaga:Teren ww. inwestycji (tj. dla części 1 i części 2) jest objęty koniecznością zapewnienia przez Wykonawcę i na jego koszt nadzoru archeologicznego. W szczególnych przypadkach należy liczyć się z możliwością rozszerzenia nadzoru o dodatkowe, ratownicze badania wykopaliskowe. Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w SWZ i w projekcie budowlanym mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowana i kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłych eksploatacji przepompowni ścieków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach