Przetargi.pl
Budowa sieci kan. sanitarnych na terenie gm Włoszczowa: Cz.1: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Konieczno Cz.2: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Kurzelów

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Partyzantów 14
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 394 26 69 , fax. 41 394 23 39
 • Data zamieszczenia: 2022-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 394 26 69, fax. 41 394 23 39
  REGON: 291009923
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wloszczowa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kan. sanitarnych na terenie gm Włoszczowa: Cz.1: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Konieczno Cz.2: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Kurzelów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P3 w miejscowości Konieczno. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych pełnych (litych) kielichowych PVC Ø 200/5,9 mm o długości łącznej L=1812,0 m, studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 mm łączone na uszczelki gumowe, wyposażone w właz typu ciężkiego D-400 o nośności 40t - 38 kpl, Odcinki do realizacji:- Odcinek SK103- P3 = 1517,0 mb-Odcinek SK122- SK135 = 21,0 mb-Odcinek ist. SK136 - SK141 = 274,0 mb w tym:Przewierty (przeciski) - rury stalowe fi 323*7,1 mm:Odcinek SK134 - w kier.P3 = 6,0 mb - Kanał tłoczny z rur PE Ø 90/5,4 mm PN10 SDR 17 o długości L=1533,0 mb (odcinek P3 - ist. SR3) -połączenie z istniejącą studnią rozprężną SR3 *Studnie żelbetowe Ø 1200 mm z wyposażeniem na kanale tłocznym (ST 11, ST 12 ) - 2 kpl *Zawory odpowietrzające na kanale tłocznym Ø 90 mm do bezpośredniej zabudowy w ziemi: nr 1 - 1 kpl*Zasuwy kołnierzowe na kanale tłocznym Ø 90 mm : nr 1 (do zabudowy w ziemi), nr 2 (w studni ST 11), nr 3 (w studni ST 12),-Kanały boczne kanalizacji sanitarnej - z rur kanalizacyjnych pełnych (litych) kielichowych PVC Ø 160/4,7 mm o łącznej długości L=413,5 m, -Roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą kompletnej przepompowni ścieków P3 z polimerobetonu z wyposażeniem wraz z rozruchem o wymiarach Ø 1500*3950 mm, 2 szt. pomp zatapialnych P=7,0 kW,-Ogrodzenie terenu pompowni ścieków P3: cokół betonowy, ogrodzenie terenu przepompowni ze słupkami, brama wjazdowa, kostka brukowa na terenie przepompowni ścieków, -zasilanie elektryczne do przepompowni P3,-rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy itp. na trasie kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i przyłączy (odcinków bocznych) na odcinkach w pasie dróg gminnych i dróg powiatowych,-wymiana gruntu na trasie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni P3 i częściowo na przyłączach. Szczegółowy zakres rzeczowy planowanej inwestycji określa również dokumentacja projektowa. Wykonanie robót budowlanych obejmuje:- tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych,-przed przystąpieniem do wykonawstwa robót w pasie drogowym uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi w celu prowadzenia robót – w trakcie robót przestrzegać warunków uzgodnień, -roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją (zgodnie z obowiązującymi przepisami),-przewierty - wg. zagospodarowania terenu, -rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, chodników, nawierzchni,-umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, -podsypka i obsypka piaskiem rurociągów w miejscach wykopu otwartego,-wymiana gruntu na trasie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni P3 w m. Konieczno oraz częściowo na przyłączach,-ewentualne odwodnienia wykopów,-bieżącego wywozu odpadów i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,-dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę – Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót,-zasypywanie wykopów warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, -zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem,-próby szczelności sieci kanalizacyjnej, -kamerowanie kanałów kanalizacji sanitarnej,-dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji),-koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (materiały w I klasie jakości). Uwaga:Teren ww. inwestycji (tj. dla części 1 i części 2) jest objęty koniecznością zapewnienia przez Wykonawcę i na jego koszt nadzoru archeologicznego. W szczególnych przypadkach należy liczyć się z możliwością rozszerzenia nadzoru o dodatkowe, ratownicze badania wykopaliskowe. Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w SWZ i w projekcie budowlanym mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowana i kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłych eksploatacji przepompowni ścieków. UWAGA: Projekty zasilania w energię el. przepompowni ścieków w msc. Konieczno i Kurzelów - prace elektryczne zasilania zostaną wykonane przez PGE do złącza, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zasilania od złącza PGE do przepompowni ścieków P3 w Kurzelowie i do przepompowni ścieków P3 w Koniecznie o długościach i przekrojach wg załączonych przedmiarów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach