Przetargi.pl
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”

Gmina Bodzentyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3115010, 3115511, 3115114 , fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzentyn
  ul. Suchedniowska 3
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
  REGON: 53471800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz infrastrukturą towarzyszącą – etap II”. ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI. CZĘŚĆ NR 1. - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Św. Katarzyna – Celiny Podgórze. a) budowa ścieżki rowerowej w swoim zakresie obejmuje wykonanie: • nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu grubości 4 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 • nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 • ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ograniczających ścieżkę rowerową na ławie betonowej z oporem C 8/10 • obustronna opaska ziemna szerokości 0,5 m • miejsca obsługi rowerzystów o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wraz z wiatą rowerową , ławkami, stołami, tablicą informacyjną, stojakami dla rowerów oraz koszem na śmieci • przepustów Ø 60 cm pod ścieżką i zjazdami, w ciągu istniejącego rowu • kanału deszczowego Ø 50 cm • przebudowy ( przedłużenia ) przepustu skrzynkowego 150 x 300 cm • przebudowy ( przedłużenia ) przejścia dla drobnych kręgowców 60 x 300 cm • rur ochronnych dla kabli teletechnicznych • oznakowania pionowego i poziomego Ścieżkę rowerową należy wybudować o następujących parametrach : • ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2,50 m • ścieżka rowerowa jednokierunkowa szerokości 1,50 m • obustronna opaska ziemna szerokości 0,5 m CZĘŚĆ NR 2. – Wykonanie infrastruktury towarzyszącej – budowa budynku toalety publicznej wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szaletu publicznego z punktem informacyjnym przy miejscach parkingowych w miejscowości Święta Katarzyna, ul. Kielecka na działce o nr ewid. 248/1 gm. Bodzentyn. Wielkości podstawowe – wykaz charakterystycznych parametrów technicznych budynku: Kubatura brutto - ok. 236,28 m3 Zestawienie powierzchni netto budynku - 56,0 m2 Wysokość budynku (w najwyższym punkcie) - 4,17 m Szerokość elewacji frontowej budynku (od strony drogi wojewódzkiej nr 752) - 7,30 m Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku zaprojektowano pomieszczenia socjalne, takie jak: WC damskie, WC męskie, WC dla niepełnosprawnych, dwa przedsionki do toalet, WC dla pracownika oraz punkt informacyjny. Do pomieszczeń szaletów wchodzi się od strony północnej, z wydzielonej strefy wejściowej. Pomieszczenie punktu informacyjnego posiada wejście od strony zachodniej. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: • instalacje sanitarne – instalacja wodno – kanalizacyjna oraz kanalizacja sanitarna; • instalacje wentylacyjne – wentylacja grawitacyjna; • instalacje elektryczne; • odprowadzenie wód opadowych – retencyjnie na teren działki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Dla części nr 1 w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Dla części nr 2 w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BS Bodzentyn nr 98 8493 0004 0090 0900 0358 0020 z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: BRO.271.8.2019 przed upływem terminu składania ofert (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). 4. Wadium w pozostałych formach w formie oryginału – składa się w siedzibie Zamawiającego (pok.nr 13 sekretariat UMiG w Bodzentynie) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Uwaga!: Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach