Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina

Gmina Murowana Goślina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-095 Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8923600, 8923601, 8923602 , fax. 618 122 140
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Murowana Goślina
  pl. Powstańców Wielkopolskich 9
  62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, fax. 618 122 140
  REGON: 52810300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegająca na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Przebędowo do miejscowości Uchorowo oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych, a także – przez cały okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji, b) Etap II: wykonanie robót budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy, wraz z zapewnieniem (pełnieniem) nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, a także finansowe rozliczenie realizowanego zadania oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 1A) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami,1B) Tabela Płatności,1C) Koncepcja,1D) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.4.Na Przedmiot Zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 1)w ramach zakresu „zaprojektuj”–należy opracować dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) i przygotować egzemplarze w ilości niezbędnej do złożenia przez Wykonawcę wniosku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowę oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej zwanej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla następującego zakresu inwestycji, w szczególności obejmującego: a)zakup mapy do celów projektowych,b)wypis i wyrys z ewidencji gruntów,c)wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na który będzie prowadzona inwestycja,d)wykonanie wymaganych prawem pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych - między innymi badania gruntowe terenu, e)opracowanie dokumentacji geotechnicznej,f)uzyskanie decyzji środowiskowej – jeżeli jest wymagana,g)pozwolenie wodno-prawne,h)przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko,i)projekt usunięcia wszelkich kolizji,j)projekt zieleni – wycinki i nasadzeń drzew,k)decyzję na wycinkę drzew i krzewów,l)zatwierdzony projekt podziałów geodezyjnych działek oraz wyniesienie w terenie punktów granicznych,m)decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,n)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,n)projekt budowlano – wykonawczy nawierzchni ścieżki o szerokości od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno-asfaltowej o dużej zawartości grysów- SMA 0/8 grubości 4 cm i zjazdów z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm,o)projekt budowlano–wykonawczy oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej min. 65 punktów świetlnych - typu LED,p)projekt budowlano–wykonawczy kanalizacji deszczowej - budowa przykanalików i wpustów deszczowych,r)projekt odwodnienia poprzez rowy przydrożne,s)projektu budowlano wykonawczy zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z małą architekturą (wiata, ławki ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna - 2 szt., stół – 1 szt., stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy dla rowerów, monitoring, 1. kosz na śmieci, 1. tablica informacyjna z mapą gminy – opis za pomocą pisma Brailla),t)zaprojektowanie miejsc odpoczynku na całej długości ścieżki rowerowej w ilości 10 szt. ławek, zaprojektowanie na całej trasie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych – podpórki dla osób niepełnosprawnych w ilości 10 szt. oraz na granicy pomiędzy chodnikiem-ścieżką rowerową a jezdnią na całej szerokości przejścia należy zastosować reliefowe płyty ostrzegawcze dla osób niepełnosprawnych oraz obniżyć na przejściach dla pieszych krawężnik aby osoby na wózkach mogły bezpiecznie i łatwo przejechać, u)zaprojektowanie 6 parkingów B&R z małą architekturą. Każdy parking będzie wyposażony w: 4 szt. stojaków na rowery z rurek ze stali nierdzewnej, ławkę ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna, kosz na śmieci, v)projekt zagospodarowania całego terenu,w)BIOZ, x)zatwierdzony decyzją projekt oznakowania na czas budowy,y)zatwierdzony decyzją projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),z)wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń, warunków, zatwierdzeń oraz zgłoszeń do właściwych organów administracji lub instytucji,aa)dokumentację niezbędną do pozyskania decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowę,bb)wykonanie zatwierdzonego podziału nieruchomości dla pozyskanych działek zgodnie z decyzją ZRID oraz wyniesienie w terenie punktów granicznych zgodnie z ww. decyzją podziałową,cc)uzgodnienia i warunki z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz z Zarządu Dróg Powiatowych, do których należą ww. odcinki ścieżki rowerowej,dd)przedmiar robót oddzielnie dla zakresu drogi powiatowej i oddzielnie dla zakresu drogi wojewódzkiej,ee)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej zwanej ZRID).Zamawiający informuje, że na etapie opracowywania dokumentacji (opracowań) objętej Przedmiotem Umowy każde rozwiązanie należy pisemnie uzgadniać z Zarządcą drogi w pasie, na której prowadzona jest ścieżka rowerowa czyli z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz z Zarządcą Dróg Powiatowych w Poznaniu. Ponadto, decyzja na realizację inwestycji drogowej – ZRID powinna być wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności; 2)w ramach zakresu „wybuduj” – należy wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Płatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualną wiedzą techniczną oraz uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszej Umowy dla następującego zakresu inwestycji, w szczególności obejmującego:a)wykonanie nawierzchni ścieżki o szerokości od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno - asfaltowej o dużej zawartości grysów- SMA 0/8 grubości 4 cm i zjazdów z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm, o szacowanej długości 9,37 km,b)wykonanie oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej - min. 65 punktów świetlnych - typu LED,c)odwodnienia – budowa przykanalików i wpustów deszczowych,d)zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z małą architekturą (wiata, ławki ze stopu aluminium siedziskiem i oparciem z oparciem - 2 szt., stół – 1 szt., stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy dla rowerów, monitoring, 1. kosz na śmieci, 1. tablica informacyjna z mapą gminy – opis za pomocą pisma Brailla),e)wykonanie zaprojektowanych miejsc odpoczynku na całej długości ścieżki rowerowej w ilości 10 szt. ławek, zaprojektowanych na całej trasie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych – podpórki dla osób niepełnosprawnych w ilości 10 szt. oraz na granicy pomiędzy chodnikiem-ścieżką rowerową a jezdnią na całej szerokości przejścia należy zastosować reliefowe płyty ostrzegawcze dla osób niepełnosprawnych oraz obniżyć na przejściach dla pieszych krawężnik aby osoby na wózkach mogły bezpiecznie i łatwo przejechać,f)wykonanie zaprojektowanych 6 parkingów B&R z małą architekturą. Każdy parking będzie wyposażony: w 4 szt. stojaków na rowery z rurek ze stali nierdzewnej, ławkę ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna, kosz na śmieci,g)wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;3)wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka leżącego wzdłuż drogi powiatowej i dla odcinka leżącego wzdłuż drogi wojewódzkiej służącej do opisu Przedmiotu Umowy na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.:(1)projektu budowlanego dla każdej branży oddzielnie w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (5 egzemplarzy),(2)projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielnie (3 egzemplarze),(3)przedmiarów robót dla każdej branży oddzielnie (3 egzemplarze),(4)informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (3 egzemplarze),(5)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egzemplarze),(6)projektu organizacji ruchu na czas budowy ( 2 egzemplarze),(7)projekt stałej organizacji ruchu (3 egzemplarze).Dokumentację należy opracować zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:- obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129),-rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),-ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),-rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),-rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),-rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),-rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),-załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),-ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.);b)dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ze sztuką budowlaną;c)dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru;d)informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając zapis art. 30 ww. ustawy, w szczególności:(1)użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporządzić opis urządzeń oraz materiałów równoważnych wraz z określeniem parametrów równoważności;(2)wykorzystania Polskich Norm w treści dokumentacji:-jeżeli Wykonawca w dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia posłuży się Polskimi Normami, to każdorazowo (przy każdej z norm) zaznaczy, czy dana norma przenosi normy europejskie,-jeżeli okaże się, że wykorzystana w treści dokumentacji technicznej Polska Norma nie przenosi normy europejskiej, to obowiązkiem Wykonawcy w miejscu podanej Polskiej Normy nie przenoszącej normy europejskiej jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) europejskich aprobat technicznych, (2) wspólnych specyfikacji technicznych, (3) norm międzynarodowych, (4) innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne,-w przypadku braku aprobat, specyfikacji, norm i innych technicznych systemów odniesienia, o których mowa w lit. b obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) Polskich Norm, (2) polskich aprobat technicznych, (3) polskich specyfikacji technicznych;(3)zastosowane w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane (materiały i urządzenia) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;(4)odnosząc się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca wskaże rozwiązania równoważne opisywanym;e)dokumentację należy dostarczyć oprócz wersji papierowej również w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD z zachowaniem określonego formatu plików:(1)dla rysunków – pliki w formacie .dwg oraz .pdf,(2)dla przedmiarów – pliki w formacie .ath oraz .pdf,(3)dla części opisowej – pliki w formacie .doc oraz .pdf.;4)wymogi Zamawiającego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:a)nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,b)w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta na budowie, stawi się on niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego,c)pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzór, jeżeli odbędzie się z inicjatywy Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad dokumentacji projektowej,d)dokumentem stwierdzającym pobyt osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta na budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka służbowa lub inny dokument, w którym Zamawiający lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego,e)ewentualne rozwiązania zamienne wprowadzane przez Wykonawcę będą przekazywane w formie zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, rysunków zamiennych, nowych projektów, wpisów do dziennika budowy, protokołów lub notatek służbowych,f)w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane będą kary umowne za każdy dzień zwłoki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,g)Wykonawca zapewnia ciągłość sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku nieobecności osób wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastępstwo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 23 000,00 PLN (słownie PLN: dwadzieścia trzy tysiące 00/100). 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe na pierwsze i każde następne pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem „Wadium w przetargu – „Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo, Znak sprawy ZP.271.1.2020”.Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, do siedziby Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 3 (kancelaria), przed upływem terminu składania ofert, oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium oraz załączenia do składanej oferty kopii oryginału tego dokumentu poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem poniższych ppkt. 9) i 10) poniżej. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppktu 8) powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia – nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa: a) dowód wniesienia wadium - zalecane, b) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do formularza ofertowego - w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, d) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach