Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej pn. "Żelazny szlak rowerowy"

Gmina Godów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-340 Godów, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 65 065, 47 65 063, , fax. 324 765 100
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godów
  ul. 1 Maja 53
  44-340 Godów, woj. śląskie
  tel. 32 47 65 065, 47 65 063, , fax. 324 765 100
  REGON: 27625873000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej pn. "Żelazny szlak rowerowy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej pn. „Żelazny szlak rowerowy”. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym od granicy z Gminą Jastrzębie Zdrój do skrzyżowania z ulicą 1 Maja w sołectwie Godów (łączna długość ścieżki 2841,28 mb). Zakres obejmuje budowę nowej trasy rowerowej o nawierzchni przepuszczalnej mineralno-poliuretanowej ( lub opcjonalnie mineralno-epoksydowej) gr. 3 cm w kolorach: 1A – kolor szary (kruszywo gabro) oraz 1B – kolor grafitowy (kruszywo bazalt) wraz z podbudową, zjazdami, przebudową skrzyżowań wraz z organizacją ruchu oraz wykonaniem miejsc rekreacyjnych i pozostałej infrastruktury na tym odcinku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne stanowiące załączniki nr 10-13 do siwz. W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: • zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy; • stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), • transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, • stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania oraz organizacji placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby osoby wykonujące roboty związane z budową warstw konstrukcyjnych ścieżki (podbudowa i nawierzchnia) były wykonywane na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze umowy oraz w pkt 22 siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30.000 PLN. 2. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert tj. do dnia 16 sierpnia 2017r. do godz. 10.00. 3. Wadium należy wnieść w jednej lub w kilku następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, których mowa pkt 3 lit b) – e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. Sama gwarancja nie zawiera dodatkowych warunków formalnych, które beneficjent jest zobowiązany spełnić dodatkowo. Nie może zawierać również klauzuli identyfikującej, tzn. wprowadzającej wymóg, aby autentyczność osób podpisanych pod żądaniem wypłaty sumy gwarancyjnej została dodatkowo potwierdzona przez bank prowadzący rachunek bankowy Beneficjenta lub przez radcę prawnego, adwokata bądź notariusza. 4.1 W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm, gwarancja wadialna może być złożona przez jednego konsorcjanta tylko w przypadku, gdy gwarancja obejmuje ochroną wszystkie okoliczności związane ze złożeniem oferty wspólnej. Winna dotyczyć wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i być złożona w imieniu całego konsorcjum (a nie tylko członka konsorcjum składającego wadium). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój Nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007. Wniesienie wadium w tej formie będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium. UWAGA! Wpłata wadium w kasie banku oznacza wniesienie wadium z uchybieniem art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, tj. z pominięciem bezgotówkowego sposobu jakim jest przelew na rachunek bankowy i będzie skutkowało odrzuceniem oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 6. Wadium wnoszone w innych formach należy załączyć do oferty przetargowej. 7. Wadium musi być ważne na cały okres terminu związania ofertą tj. 30 dni od terminu otwarcia ofert. 8. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 10. W pozostałych formach, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą dokument wniesienia wadium w formie oryginału i dodatkowo należy dołączyć do oferty (spiąć z ofertą) jego kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wniesienia wadium z ofertą, gdyż w przypadku zwrotu wadium, Zamawiający zwraca Wykonawcy oryginał dokumentu wniesienia wadium. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 17. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej lub w formach, o których mowa w pkt 3 lit. b) – e) SIWZ i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 3 do siwz, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu; b) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ; c) dowód wniesienia wadium; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (zał. nr 5 do siwz). Zamawiający żąda od wszystkich wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do siwz. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach