Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-005 Kleszczewo, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, , fax. 618 176 184
 • Data zamieszczenia: 2020-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo
  Poznańska 4
  63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, , fax. 618 176 184
  REGON: 53591300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kleszczewo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie zadania pt. „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj”, w tym: opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej (w tym kosztorysów, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ) oraz budowę w oparciu o tę dokumentację ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie przedmiotu inwestycji, uzyskanie dla wybudowanego obiektu wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie. 2. W skład inwestycji wchodzą m.in. następujące elementy: budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m o nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 3375m2; budowa odcinków chodnika o szer. 2,0 m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o powierzchni ok. 250 m2; budowa zintegrowanych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów z zastosowaniem elementów BRD; budowa przepustów pod ścieżką rowerową; budowa oświetlenia ścieżki rowerowej oraz przejść/przejazdów; wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu/przejeździe w km 0+045.00 w rejonie Przychodni w m. Nagradowice należy przewidzieć lokalizację i zamontować 15 stojaków dla rowerów w formie parkingu B&R. 3. Opracowanie koncepcyjne stanowiące część III niniejszej SIWZ może stanowić podstawę docelowego opracowania projektowego. Opracowanie koncepcyjne zostało uzgodnione w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Wyjątek stanowi konieczność ponownych uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w zakresie lokalizacji sygnalizacji świetlnej. 4. Rzeczywiste zakresy rzeczowe określi dokumentacja techniczna wykonana przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości do realizacji robót. 5. Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis zamówienia zawarty został w: Programie funkcjonalno-użytkowym – część II SIWZ Opracowaniu koncepcyjnym- część III SIWZ 6. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach: dz. nr ewid. 76/1, 75/1, 75/2, 72/1, 74, 72/2, 73/2, 73/1 obręb Krzyżowniki; 18/3, 41/1, 44/2, 44/1, 40/2, 40/1, 18/1 obręb Bylin 7. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany konsultować przyjęte rozwiązania z Zamawiającym. 8. W ramach opracowywania dokumentacji należy: 1) Wykonać projekty: a) ścieżek rowerowych, b) chodników, c) przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów d) przepustów pod ścieżką rowerową, e) oświetlenia ścieżki rowerowej oraz przejść/przejazdów f) odwodnień, g) instalacji elektrycznych h) sygnalizacji świetlnej na przejściu /przejeździe w km 0+045.00, i) parking B&R lub stojak 2) Wykonać kosztorysy inwestorskie metodą szczegółową, 3) Wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 4) Uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. 9. UWAGA: 1) Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej nie powinien przekroczyć 3% wartości całego zamówienia 2) Przebudowa sieci gazowej należy do przedmiotu zamówienia, przy czym zakres prac budowlanych nie obejmuje przełączenia gazociągu oraz wykonania prób szczelności rurociągów. Dokumentacja projektowa musi natomiast zawierać cały zakres prac oraz uzyskać uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 20.000,00 zł PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kórniku nr rachunku: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 16 w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy pzp. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzw. zbiorcze zestawienie ofert, podając nazwy wykonawców, ceny ofert, kwoty na sfinansowanie), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach