Przetargi.pl
„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km”

Powiat Kazimierski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (41)3502312 , fax. (41)3502313
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kazimierski
  Tadeusza Kościuszki 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. (41)3502312, fax. (41)3502313
  REGON: 29100945500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o łącznej długości 37,9 km” dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” Zamówienie podzielone zostało na 6 zadań, każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 6. Zadanie 1 Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Kazimierza Wielka: Odcinek A: 0+000 do 23+941,37 + Odcinek B: 0+000 do 0+349,33 Roboty budowlane obejmują m. in.: wykonanie karczowania pni, usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, remont przepustów, ustawienie znaków drogowych, montaż barier ochronnych. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej z możliwością dostosowania do istniejącego ukształtowania terenu, po uprzedniej akceptacji rozwiązań przez Projektanta oraz Zamawiającego oraz przy zachowaniu maksymalnego pochylenia podłużnego nie przekraczającego 5%. Zadanie 2 Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Czarnocin: Odcinek Zagajów - Mikołajów (km 23+941,37 - 26+691,67) Roboty budowlane obejmują m. in.: usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, remont przepustów, ustawienie znaków drogowych, montaż barier ochronnych. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej z możliwością dostosowania do istniejącego ukształtowania terenu, po uprzedniej akceptacji rozwiązań przez Projektanta oraz Zamawiającego oraz przy zachowaniu maksymalnego pochylenia podłużnego nie przekraczającego 5%. Zadanie 3 Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Czarnocin: Odcinek Mikołajów - Sokolina (km 26+691,67 - 27+897,98) wraz z MOR Roboty budowlane obejmują m. in.: usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, remont przepustów, ustawienie znaków drogowych, montaż barier ochronnych. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej z możliwością dostosowania do istniejącego ukształtowania terenu, po uprzedniej akceptacji rozwiązań przez Projektanta oraz Zamawiającego oraz przy zachowaniu maksymalnego pochylenia podłużnego nie przekraczającego 5%. Zadanie 4 Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Czarnocin: Odcinek Sokolina - Kolosy (km 27+897,98 - 30+974,38) Roboty budowlane obejmują m. in.: usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, remont przepustów, ustawienie znaków drogowych, montaż barier ochronnych. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej z możliwością dostosowania do istniejącego ukształtowania terenu, po uprzedniej akceptacji rozwiązań przez Projektanta oraz Zamawiającego oraz przy zachowaniu maksymalnego pochylenia podłużnego nie przekraczającego 5%. Zadanie 5 Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Opatowiec: Odcinek A: 30+974,38 do 32+204,57 Roboty budowlane obejmują m. in.: mechaniczne wycinanie drzew z karczowaniem pni, usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, remont przepustów, ustawienie znaków drogowych. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej z możliwością dostosowania do istniejącego ukształtowania terenu, po uprzedniej akceptacji rozwiązań przez Projektanta oraz Zamawiającego oraz przy zachowaniu maksymalnego pochylenia podłużnego nie przekraczającego 5%. Zadanie 6 Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Wiślica Odcinek A: 32+204,57 do 35+955,59 Roboty budowlane obejmują m. in.: mechaniczne wycinanie drzew z karczowaniem pni, usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, remont przepustów, ustawienie znaków drogowych, montaż barier ochronnych, wykonanie miejsca obsługi podróżnych. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej z możliwością dostosowania do istniejącego ukształtowania terenu, po uprzedniej akceptacji rozwiązań przez Projektanta oraz Zamawiającego oraz przy zachowaniu maksymalnego pochylenia podłużnego nie przekraczającego 5%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 6 w wysokości: Dla zadania 1 - 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) Dla zadania 2 - 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) Dla zadania 3 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 groszy) Dla zadania 4 - 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy). Dla zadania 5 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) Dla zadania 6 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysiące złotych 00/100 groszy) Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz. 275, z 2008r., Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r., Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 45 8493 0004 0180 0130 0720 0005 Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: ”„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km”zadanie Nr ………." Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, przelewem należy do oferty dołączyć kserokopię wpłaty wadium w pozostałych przypadkach należy do oferty dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres związania ofertą. Datą wniesienia wadium jest data i godzina uznania na rachunku zamawiającego. Zamawiający postępuje zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, przy zwrocie jak i zatrzymaniu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie, zgodnie z zapisem SIWZ. 2. Kosztorys szczegółowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach