Przetargi.pl
Budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu

Gmina Susz ogłasza przetarg

 • Adres: 14-240 Susz, ul. Wybickiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 786 015 , fax. 552 786 222
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Susz
  ul. Wybickiego 6
  14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 786 015, fax. 552 786 222
  REGON: 53030100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.susz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: ,,Budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. Zakres rzeczowy obejmuje: 2. Roboty budowlane 2.1 Roboty rozbiórkowe/ rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego/ 2.2 Roboty ziemne 2.3 Fundamenty 2.4 Ściany 2.5 Izolacja ścian fundamentowych 2.6 Słupy 2.7 Strop i schody 2.8 Stolarka drzwiowa zewnętrzna 2.9 Posadzka 2.10 Okładziny ścian i słupów 2.11 Roboty wykończeniowe 2.12 Zagospodarowanie terenu 3. Roboty elektryczne 3.1. Zasilenie WLZ 3.2 Układanie kabli nn-0,4 KV 3.3 Instalacje elektryczne w pomieszczeniu technicznym sceny 3.4 Osprzęt elektroinstalacyjny / gniazdka, okablowanie , oprawy oświetleniowe / 3.5 Pomiary elektryczne 4. Charakterystyczne dane techniczne: - powierzchnia zabudowy – 115,64 m2 - powierzchnia użytkowa – 96,74 m2 - kubatura – 253,25 m3 Wymiary zewnętrzne budynku – 11,80 m x 9,80 m Wysokość sceny od poziomu zera – 2,21 m 5. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego. Podstawa sceny, podpiwniczona z zasileniem elektroenergetycznym i rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego Ściany murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm . Strop żelbetowy gr. 20 cm pokryty posadza z żywicy. Schody żelbetowe. Balustrady stalowe. Stolarka drzwiowa ALU. Utwardzenie placu postojowego. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji minimum 36 m-cy. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. 8. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45000000-7 – Roboty budowlane 45223500-1 –Roboty w zakresie burzenia 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45312310-1 – Konstrukcje z betonu żwirowego 45262520-2- Roboty murowe 45233260-9- Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne 9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.). 10. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 12. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. 13. Zastosowanie w dokumentacji projektowej, oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz określone we właściwym akcie prawa Unii Europejskiej. 15. Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się do tego, by wszyscy pracownicy wykonujący następujące roboty: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w ramach niniejszego zamówienia byli w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 16. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa wyżej, Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy. 17. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 18. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 16, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 19. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli w zakresie określonym w art. 36 ust. 8a ustawy Pzp. 20. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 21. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 22. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 24. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiące wzór nr 2 formularza oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zdolnościach technicznych i zawodowych lub i sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy - wg wzoru 4b – wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców b)Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Kopię pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu bądź notariusz. c)Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach