Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618842010, , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2020-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, , fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych robót budowlanych polegających na dobudowie do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 68 nowej części z salą gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, salami dydaktycznymi oraz biblioteką. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonaniem usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz realizacją usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - rozbudowę istniejącego budynku o nową część z salą gimnastyczną z wyposażeniem, zapleczem, salami dydaktycznymi, biblioteką wraz z instalacjami wewnętrznymi; - dostosowanie istniejącej klatki schodowej w osiach „n” i „o”; - przebudowę węzła cieplnego; - zmianę lokalizacji rozdzielni głównej i prace towarzyszące; - dostawę i montaż zestawów: wodomierzowego, hydroforowego oraz antyskażeniowego ppoż. w budynku istniejącym; - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz sieci cieplnej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi; - likwidację kolizji z istniejącą infrastrukturą; - nasadzenia rekompensacyjne zgodne z decyzją oraz PZT (uwaga: zakres zamówienia nie obejmuje wycinek drzew); - wyburzenia terenowe, wykonanie placu zabaw, wykonanie małej architektury oraz utwardzenia zgodnie z PZT. Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego prowadzone będą w trakcie trwania roku szkolnego, na terenie czynnie działającej placówki oświatowej, tj.: Szkoły Podstawowej nr 68. Przy organizacji robót budowlanych i dostaw Wykonawca zobowiązany jest, w porozumieniu z Zamawiającym, do podejmowania wszelkich działań, które zapewnią nieprzerwany dostęp do budynku oraz zachowanie bezpieczeństwa uczniów i pracowników ww. placówki oświatowej oraz jej mienia. Przed rozpoczęciem realizacji prac należy podpisać porozumienie z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczące zasad korzystania z dróg osiedlowych wg załączonego do SIWZ wzoru. Za demontaż oraz ponowny montaż anten GSM zlokalizowanych na budynku szkoły odpowiedzialny jest operator sieci telekomunikacyjnej. Wykonawca robot budowlanych z minimum 40 dniowym wyprzedzeniem poinformuje placówkę o konieczności demontażu anten GSM (zostaną umiejscowione na dachu istniejącego budynku tak aby nie kolidowały i nie utrudniały robót budowlanych) a następnie powiadomi o możliwości ich ponownego montażu z 40 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zapewni w razie konieczności nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny podczas realizacji robót budowlanych. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu / sposobu realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia – Załączniku nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV): • 45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków • 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne • 45340000-2 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego • 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych • 45111000-8 – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne • 45262300-4 – betonowanie • 45262310-7 – zbrojenie • 45262400-5 – wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej • 45262500-6 – roboty murarskie • 45320000-6 – roboty izolacyjne - hydroizolacje • 45321000-3 – izolacja cieplna i akustyczna • 45261000-4 – wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty • 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej • 45410000-4 – tynkowanie • 45442000-7 – nakładanie powierzchni kryjących • 45421146-9 – okładziny z płyt gipsowo-kartonowych • 45431000-7 – kładzenie płytek • 45432111-5 – posadzki elastyczne • 45432114-6 – roboty w zakresie podłóg drewnianych • 45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw • 45212140-9 – obiekty rekreacyjne • 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 3.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji autorstwa: GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. z siedzibą w Poznaniu (61-512) przy ul. Pamiątkowej 2/37 oraz DEMIURG Project S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ul. Lubeckiego 2, na która składają się: • projekt budowlany pierwotny, • projekt budowlany zamienny • projekt wykonawczy zamienny • STWiORB • przedmiar pomocniczy - zawiera szacowane ilości prac do wykonania. Wykonawca wycenia w składanej ofercie realizację zamówienia zgodnie z udostępnioną dokumentacją, STWiORB i Tabelą elementów rozliczeniowych przedmiotu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 150 000,00 pln (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach