Przetargi.pl
Budowa, rozbudowa i przebudowa ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Karczykowskiego oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Gowidlino

Gmina Sierakowice ogłasza przetarg

 • Adres: 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 819 500 , fax. 586 819 575
 • Data zamieszczenia: 2022-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sierakowice
  ul. Lęborska 30
  83-340 Sierakowice, woj. pomorskie
  tel. 586 819 500, fax. 586 819 575
  REGON: 19167497700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, rozbudowa i przebudowa ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Karczykowskiego oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Gowidlino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszej inwestycji jest realizacja elementu projektu pn. ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 152159G, 152168G, 152167G, 152043G, 152026G, 152129G oraz ul. nowej na terenie 6miny Sierakowice”, polegającego na budowie, rozbudowie i przebudowie ulic J. Piłsudskiego, S. Wyszyńskiego, Karczykowskiego w miejscowości Gowidlino (drogi nr 1521596, 1521686, 1521676) oraz drogi wewnętrznej na działce nr 748/15. W rejonie planowanych robót występuje uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna i energetyczna oraz słupy energetyczne i oświetleniowe. Infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowaną, inwestycje i zostanie przebudowana. Dlatego w ramach zamówienia przewiduje się wykonanie robót z zakresu branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz budowy oświetlenia ulicznego. Przedmiot robót tytułowego zamierzenia obejmuje następujące zakresy: 1) Budowe i rozbudowe ul. Wyszyńskiego (droga gminna nr 1521596) w Gowidlinie na odcinku 2,37 km (w tym budowa drogi na odcinku 1,65km oraz rozbudowa drogi na odcinku 0,72 km) wraz z budowa, i przebudowa, infrastruktury towarzyszącej. 2) Budowe ul. Piłsudskiego (droga gminna nr 1521686) w Gowidlinie na odcinku 0,58 km wraz z budowa, i przebudowa, infrastruktury towarzyszącej. 3) Budowe ul. Karczykowskiego (droga gminna nr 1521676) w Sierakowicach na odcinku 0,18 km wraz z budowa, i przebudowa, infrastruktury towarzyszącej. 4) Budowe drogi wewnętrznej na działce 748/15 w Gowidlinie na odcinku 0,07 km wraz z budowa) i przebudowa, infrastruktury towarzyszącej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiary robot, które stanowią załączniki nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach