Przetargi.pl
Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie (II postępowanie)

Gmina Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Mszanowo, Podleśna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 472 63 00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  Podleśna 1
  13-300 Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 472 63 00
  REGON: 871118922
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie (II postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych związanych z budową remizy OSP wraz ze świetlicąi zagospodarowaniem terenu w Bratianie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz z rozbiórką istniejącegobudynku remizy i świetlicy OSP w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz użytkowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.W ramach inwestycji należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę:1) Rozbiórkę istniejącego budynku remizy OSP wraz z transportem i utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu2) Budowa nowego projektowanego budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską wyposażonego w windę osobową orazinstalacje3) Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z montażem nowego masztu do flagi4) Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej do ogrzewania budynku5) Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych6) Zakup dostawa i montaż wyposażenia budynkuLokalizacja:Bratian, dz. nr 622 obręb 0002 Bratian, gm. Nowe Miasto LubawskieSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która składa się z ProjektuBudowlanego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach