Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ- Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną”.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 242 292 , fax. 447 242 292
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.
  ul. Kępa 19
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447 242 292, fax. 447 242 292
  REGON: 59076173300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgwk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ- Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ- Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną”. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych: a) zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego, b) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym). c) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej. 2) Wykonanie prac rozbiórkowych - usunięcie elementów betonowych (utwardzenia terenu) zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 3) Wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych PSZOK, w tym m.in.: a) Robót ziemnych, betonowych i żelbetowych, b) Budowa budynków i budowli, w tym budowa budynku socjalno–biurowego i budynku napraw, c) Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z obiektami małej architektury, d) Wykonanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych. 4) Wykonanie instalacji wewnętrznych, niezbędnych do funkcjonowania obiektów zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym: a) wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewania elektrycznego, b) wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej c) wykonanie instalacji wewnętrznej p. poż. d) wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji nawiewno-wyciągowej, grawitacyjnej, wyciągowej i klimatyzacji, e) wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej zasilającej i oświetleniowej, f) wykonanie instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej, 5) Budowa przyłącza energetycznego - obiekt zasilony zostanie z istniejącego złącza kablowo – pomiarowego ZKP, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków (budynek socjalny OB18) wg. załączonego projektu budowlanego, 6) Wykonanie monitoringu terenu poprzez kamery zamontowane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. 7) Budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym. 8) Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych do sieci miejskiej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. 9) Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odbierającej ścieki z projektowanych budynków i z dróg i placów 10) Budowa zewnętrznej instalacji energetycznej i oświetlenia. 11) Wykonanie placów, dróg, chodników, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. 12) Zagospodarowanie terenu, w tym: a) Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, mała architektura, b) Humusowanie i wykonanie trawników siewem. 13) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna. 14) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia wykonanie 7 szt. tablic informacyjnych – poz. 2.3 Ścieżka edukacyjna kosztorys nakładczy PSZOK roboty budowlano-montażowe. 4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien uwzględnić ponadto prace oraz koszty niezbędne do wykonania zadania m. in.: 1) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót; 2) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy; 3) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy; 4) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy) na teren drogi wewnętrznej ul. Wapienna; 5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 6) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych; 7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 8) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych. 9) koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR; 10) geodezyjne wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii (w tym w wersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 1 egz. na płycie CD-R), oraz opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) - art. 57. 11) założenie w porozumieniu z PGE i Zamawiającym przed przystąpieniem do robót podliczników w celu rozliczenia się z pobranej mocy energetycznej i wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: ■ nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 1 do części II SIWZ, oraz ■ spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do części II SIWZ, - formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), - zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy). Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – tj: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2 do części II SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach