Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, Słowackiego, 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 419-13-26 , fax. (32) 419-13-26
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Słowackiego, 6
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  tel. (32) 419-13-26, fax. (32) 419-13-26
  REGON: 271140998
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgkim.kuznia-raciborska.finn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz załącznikach do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.3.2 Przedmiot zamówienia jest realizowany na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3871/PolskiLad;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Szczegóły dot. wadium zawarte są w punkcie 11 SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej tj.: warunek, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).7.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziałuw postępowaniu określony w pkt 7.1. mają spełniać łącznie uczestnicy konsorcjum.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach