Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kolonowskie zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region"

Związek Międzygminny "Czysty Region" ogłasza przetarg

 • Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Szkolna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 446 11 90 , fax. 77 445 93 14
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Szkolna 15
  47-225 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 446 11 90, fax. 77 445 93 14
  REGON: 16022399000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystyregion.bip-e.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kolonowskie zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Kolonowskie zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region" Zakres zamówienia obejmuje budowę wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, dwóch pomieszczeń magazynowych, utwardzenia, wagi 30t. zagłębionej betonowo-stalowej z fundamentem, ogrodzenia wraz z bramą, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i monitoringiem terenu, instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, kanalizacji deszczowej wraz z instalacją do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, instalacji wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami ppoż. oraz dojazdu (fragment drogi dojazdowej), nasadzenie zieleni, budowę ścieżki edukacyjnej i oznakowanie wyposażenia zgodnie z wymogami unijnymi i dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, 2) przelewem na rachunek bankowy: w PKO BP S.A. nr 80 1020 3668 0000 5002 0266 3508 3) poręczeniach bankowych; 4) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 5) gwarancjach bankowych; 6) gwarancjach ubezpieczeniowych; 7) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu dołączamy do oferty. Zaleca się, aby oryginał załączyć do oferty w taki sposób, aby umożliwić zamawiającemu jego wyjęcie i zwrot bez uszkadzania oferty. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Zamawiającym (beneficjentem) jest: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się aby przelew był opatrzony dopiskiem „Wadium – budowa PSZOK w gminie Kolonowskie - GO.271.12.2020.EM”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ; 2. wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że wykonawca nie planuje podwykonawstwa), 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii); 5. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach