Przetargi.pl
BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 385 W KM 86+528,25 WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 385 OD KM 85+339 DO KM 86+755

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 385 W KM 86+528,25 WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 385 OD KM 85+339 DO KM 86+755
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przepustu w km 86+528,25 wraz z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od km 85+339 do km 86+755” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.22.10.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu b) Wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy c) Mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc d) Mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych e) Mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych na poszerzeniach f) Częściowa rozbiórka przepustu rurowego betonowego (ścianek czołowych), wraz z wypełnieniem przelotu betonem (zaślepienie istniejącego przewodu przepustu) g) Budowa nowego przepustu fi 1000mm z rury polipropylenowej, karbowanej z wykonaniem fundamentu kruszywowego i umocnieniem kostką kamienną wlotów i wylotów oraz skarp przepustu. h) Demontaż barier drogowych, znaków drogowych i słupków stalowych z odwiezieniem na bazę Zamawiającego i) Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko j) Wykonanie koryta cieku oraz rowów – wykonanie nowych rowów z likwidacją istniejących. k) Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowów l) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m) Wykonanie warstwy odsączającej n) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – pod przepustem, pod zjazdami i na poszerzeniach o) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC p) Wykonania podbudowy z AC22P q) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne r) Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W s) Ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S t) Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego – pobocza i zjazdy u) Wykonanie przepustów pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kostką granitową v) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w) Wykonanie oznakowania pionowego x) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery energochłonne, słupki prowadzące U1a UWAGA! Szczegółowy zakres zamówienia zawarty przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 25.000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone: 1) kosztorys ofertowy – na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 1 w formie oryginału – na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.5) punkt II podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach