Przetargi.pl
BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ MĄTKI – WILIMOWO NR 157014N NA TERENIE GMINY JONKOWO

Gmina Jonkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 512 92 32 , fax. 0-89 512 92 37, 512 92 32
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jonkowo
  ul. Klonowa 2
  11-042 Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 512 92 32, fax. 0-89 512 92 37, 512 92 32
  REGON: 51074316600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.jonkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ MĄTKI – WILIMOWO NR 157014N NA TERENIE GMINY JONKOWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo, w zakresie dostosowania szerokości jezdni do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L, wykonanie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego w miejscach planowanych przejść dla pieszych oraz budowa/przebudowa/likwidacja urządzeń wodnych w celu zachowania prawidłowego odwodnienia drogi. Przedmiotowe zadanie bierze swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1368N w miejscowości Mątki a kończy się na drodze powiatowej Nr 1203N. 2. Miejsce realizacji zamówienia: 1) w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego: działki nr 157, 148/8, 148/6, 161/5, 149/1, 151/1, 277/1, 275/27, 275/25, 275/23, 286, 274/1, 2) objętych ograniczonym sposobem korzystania w związku z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów: działki nr 124, 161/2, 149, w obrębie geod. Mątki, gmina Jonkowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie. 3. Powierzchnia przewidziana pod inwestycję obejmuje:  - jezdnia z nawierzchni bitumicznej: 10 550,00 m2,  - zjazdy z kostki betonowej 136,00 m2,  - zjazdy bitumiczne 551,00 m2,  - chodniki z kostki betonowej 787,00 m2,  - ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej 1 449,00 m2,  - pas zieleni 566,00 m2,  - pobocza z kruszywa 1 952,00 m2. 4. Zakres zamówienia: W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowę drogi gminnej nr 157014N na odcinku ok. 1,930 km, a w tym: 1) budowę nawierzchni bitumicznej jezdni - parametry techniczne: − szerokość pasa ruchu – 2 x 2.75 m, − klasa drogi - L − kategoria ruchu - KR3 2) przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi, 3) budowę poboczny z kruszywa łamanego o szer. 0.75m, 4) budowę jednostronnego chodnika zlokalizowanego przy jezdni, szer. 2,00m, w km 0+000 do 0+262. 5) budowę chodnika zlokalizowanego przy jezdni szer. 1.50m. w km 0+133 do 0+155. 6) budowę chodników wzdłuż projektowanych peronów autobusowych w km 0+857 do 0+896, 7) budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,50m, oddzielonej od jezdni pasem zieleni w km 1+318 do 1+903. 8) budowę oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych zlokalizowanych w miejscach projektowanych przejść dla pieszych (6 szt.), 9) poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez przebudowę/budowę oraz odmulenie rowów przydrożnych wraz z budową/przebudową przepustów. 10) przebudowie kolizji elektroenergetycznej w km ok. 0+125, 11) wymianie oznakowania pionowego. 12) zagospodarowanie zieleni oraz uporządkowanie terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z podaniem tytułu: „Wadium - Budowa publicznej drogi gminnej Mątki – Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty - jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów właściwych dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np: rejestr sądowy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien złożyć dowody (szczególności zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia) potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach