Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków – 8 szt.

Gmina Wąsosz ogłasza przetarg

 • Adres: 19-222 Wąsosz, pl. Rzędziana
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 731 001 , fax. 862 731 001
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wąsosz
  pl. Rzędziana 8
  19-222 Wąsosz, woj. podlaskie
  tel. 862 731 001, fax. 862 731 001
  REGON: 45066977200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug-wasosz.pbip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków – 8 szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Naturalnych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wąsosz. Zamówienie będzie obejmować: a. sporządzenie koncepcji oraz wyboru wielkości Naturalnych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w zależności od Realnej Liczby Mieszkańców. b. wyborze typu Naturalnych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w zależności od warunków gruntowych i lokalizacyjnych. c. sporządzenie projektu budowlanego (na mapce sytuacyjno-wysokościowej) do celów projektowych. d. uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót. e. sporządzenie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót oraz Kosztorysu ofertowego a po zakończeniu prac Kosztorysu powykonawczego. f. pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu, g. wybudowanie 8 szt. Przydomowych Oczyszczalni Ścieków typu: • 4 RLM ze Denitryfikacyjnym złożem korzeniowym (staw) szt. 3 • 6 RLM ze Denitryfikacyjnym złożem korzeniowym (staw) szt. 2 • Biologiczna z osadem czynnym – drenaż lub studnia chłonna szt.1 • 4 RLM ze Denitryfikacyjnym złożem korzeniowym (staw + przecisk) szt. 2. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, zwanym dalej PFU, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz Szacunkowym Zestawieniem Ilości Robót. 3. Wykonanie robót budowlanych odbywa się przy użyciu materiałów budowlanych zapewnianych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i PFU oraz jakości potwierdzonej certyfikatem. Jeżeli w SIWZ lub PFU pojawiają się nazwy własne produktów, producenta lub znaki handlowe – mają one charakter jedynie przykładowy, a Zamawiający na każdym etapie dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami i produktami tożsamymi lub równoważnymi do podanych w SIWZ lub PFU. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 5. Zamawiającym poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 6. Wszelkie ewentualne rozbieżności w szczególności w dokumentacji przekazanej Wykonawcy, rozumianej jako Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zamówienia, Wykonawca winien wyjaśnić na etapie prowadzonego postępowania przetargowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r, poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. BS Szczuczyn 43 8768 0003 2605 5215 2000 0010 z tytułem przelewu „Wadium –Przydomowe oczyszczalnie ścieków”. 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach