Przetargi.pl
Budowa przedszkola, rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją szkoły podstawowej oraz zagospodarowanie terenów przyległych w ramach inwestycji pn. "Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince” w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ

Urząd Gminy Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, Zamkowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 844 95 00 , fax. 33 844 95 10
 • Data zamieszczenia: 2021-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Oświęcim
  Zamkowa 12
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 844 95 00, fax. 33 844 95 10
  REGON: 54046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedszkola, rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją szkoły podstawowej oraz zagospodarowanie terenów przyległych w ramach inwestycji pn. "Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince” w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola, rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją szkoły podstawowej oraz zagospodarowanie terenów przyległych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach inwestycji pn. "Utworzenie zespołu szkolno - przedszkolnego w Brzezince" zlokalizowanej przy ul. Brzozowej i Szkolnej w Brzezince, na działkach nr 1207/2, 1208/1, 1208/2 i 1208/3, obręb: 241306_2.0003 Brzezinka. 3.1.2 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz uwzględniać rozwiązania projektowe i założenia materiałowe przyjęte w koncepcjach architektonicznych. 3.1.3 Zakres inwestycji obejmuje : - opracowanie dokumentacji dla całości zadania; - budowę budynku przedszkola; - przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej; - zagospodarowanie terenu inwestycji wraz z budową parkingów z ok. 51 miejscami parkingowymi; - budowę niezbędnej infrastruktury technicznej; - wyposażenie przedszkola oraz części placówki szkolnej w meble i niezbędny sprzęt; - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich obiektów. 3.1.4 Lokalizacja inwestycji: działki nr 1207/2, 1208/1, 1208/2 i 1208/3, obręb: 241306_2.0003 Brzezinka przy ul. Brzozowej i Szkolnej. 3.1.5 Szczegółowy zakres inwestycji określa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY inwestycji pn."Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince" wraz z załącznikami (Załącznik Nr 8 do SIWZ), w tym: - "Koncepcja przebudowy, rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Brzezince zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 19, Brzezinka " (Załącznik Nr 7.1 do PFU) - "Koncepcja architektonicznej budowy przedszkola wraz z budową parkingu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Brzozowej i Szkolnej w Brzezince" (Załącznik Nr 7.2 do PFU) 3.1.6 Inwestor wymaga, aby zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471 z późn. zm.) do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 3.1.7 Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje wykonanie projektu budowlanego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 (Dz.U. z 2020 poz.1609) na podstawie koncepcji architektonicznych załączonych do PFU, w szczególności : - uzyskanie wszelkich warunków, opinii, ekspertyz, pozwoleń, badań w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w tym między innymi: a) mapy do celów projektowych; b) warunków technicznych podłączenia mediów; c) warunków obsługi w zakresie komunikacji; d) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (w razie potrzeby); - projekty budowlane wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i ekspertyzami w zakresie przepisów przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych, bhp (w razie potrzeby) po 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, w formacie PDF i dwg; - uzyskanie wszelkich koniecznych rozstrzygnięć organów administracyjno-budowalnych; - projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany - po 4 egz. dla każdej branży w wersji papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, w formacie PDF i dwg; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w §13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z dnia 2013.09.24) - po 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej; - przedmiary robót - zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót z podziałem na obiekty i etapy, w kolejności technologicznej ich wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) po 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej; - kosztorysy inwestorskie - opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). z dnia 08.06.2004 r.) po 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej; - uzgodnienie warunków technicznych z instytucjami zarządzającymi poszczególnymi mediami; - uzgadnianie z Zamawiającym wszystkich rozwiązań na etapie projektowania oraz przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedmiotu; - sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Uwaga: 3.1.8 Zamawiający wymaga aby całość zakresu projektów spełniała wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz uwzględniała rozwiązania projektowe i założenia materiałowe określone w opracowanych koncepcjach. Zmiany i odstępstwa od w/w dokumentów Zamawiający dopuszcza tylko w przypadku gdy rozwiązania zaproponowane w nich nie spełniają warunków technicznych lub obowiązujących przepisów. 3.1.9 Zamawiający będzie czynnie uczestniczył w tworzeniu poszczególnych opracowań poprzez powołany w tym celu zespół osób, upoważniony do akceptacji proponowanych przez projektanta rozwiązań 3.1.10 Dokumentację projektową oraz zakres składanych wniosków o pozwolenie na budowę należy rozdzielić na poszczególne obiekty mogące samodzielnie funkcjonować ( tj. przedszkole i szkołę) z obowiązkiem przedstawienia zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia budowalnego - zgodnie z zapisami art. 33 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333) 3.1.11 Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 3.1.12Wykonawca na własny koszt wykonana wszelkie badania, analizy, uzgodnienia, mapy itp. Niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 3.1.13 Zakres robót budowanych obejmuje wykonanie robót na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w szczególności: - pełen zakres zaprojektowanych prac budowlanych (architektura i konstrukcja) związanych z obiektami kubaturowymi; - roboty instalacyjne (wszystkie branże); - roboty wykończeniowe; - roboty związane z zagospodarowaniem terenu w tym remont i budowa nowych nawierzchni utwardzonych, budowa zjazdu z drogi publicznej, remont boisk wraz z wymianą nawierzchni i montażem urządzeń sportowych, budowa bieżni ze skocznią w dal, budowa placów zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów, wykonanie klombów, nasadzenie zieleni, montaż elementów małej architektury(ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci), wycinka drzew i roboty rozbiórkowe; - wykonanie przebudowy i przekładek sieci, jeśli wystąpi kolizja z projektowaną inwestycja; - obsługę geodezyjną, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej; zapewnienie nadzorów specjalistycznych (w razie potrzeby); - organizacja placu budowy w tym zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, zapewnienie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną do terenu budowy we własnym zakresie Wykonawcy, ubezpieczenie terenu robót; - w trakcie prowadzenia inwestycji obowiązkiem Wykonawcy będzie organizacja narad koordynacyjnych co najmniej raz w miesiącu , z zastrzeżeniem, w razie potrzeby Zamawiającemu przysługuje możliwość zwołania dodatkowych; - dostawę i montaż wyposażenia technologicznego i podstawowego zgodnie z załączonym zestawieniem; - wykonanie wszelkich wymaganych prób i odbiorów obiektów i instalacji; - przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla całości zadania z podziałem na obiekty; - złożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla każdego z obiektów; - wyposażenie przedszkola oraz części placówki szkolnej w meble i niezbędny sprzęt zgodnie z przedstawionym zestawieniem; - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich obiektów zespołu szkolno-przedszkolnego po zakończeniu robót budowlanych (dla których jest ono wymagane). 3.1.14 Wymagania dla projektowanej zabudowy: - zgodność z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz opracowanych koncepcjach; - możliwości użytkowania obiektów przez osoby niepełnosprawne - zachowanie wymagań zawartych w decyzjach o lokalizacji celu publicznego - bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji , bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród oraz racjonalizacji użytkowania energii; - zastosować materiały oraz urządzenia I gatunku, spełniające odpowiednie normy oraz obiektywne cechy techniczne o jakościowe; - wszystkie elementy wyposażenia przedszkola, szkoły oraz zagospodarowania terenu ( zgodnie z zestawieniem). 3.1.15 Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie składniki potrzebne do kompleksowego wykonania umowy , w tym również : - doprowadzenie energii elektrycznej, wody, kanalizacji i ciepła na potrzeby budowy lub zawarcie; - transport w ramach placu budowy i składowania nadmiaru ziemi; - zawarcie umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; - zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla całego zakresu inwestycji z podziałem na obiekty; - świadczenie nadzorów autorskich (dotyczy części projektowej) w trakcie prowadzenia robót; - zagwarantowanie nadzorów specjalistycznych (użytkownicy sieci uzbrojenia terenu) nad realizacją robót budowalnych; - sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla całego przedmiotu zamówienia z podziałem na obiekty; - sporządzenie "instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi ochrony przeciwpożarowej" oraz oznakowanie i wyposażenie p.poż. dla każdego z obiektów; - dokonanie rozruchu i regulacji wszelkich zamontowanych urządzeń i opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z wszelkich instalacji zaplanowanych w poszczególnych obiektach, przeszkolenie obsługi, uzyskanie branżowych odbiorów technicznych; - nieodpłatnego serwisu i przeglądów technicznych wszelkich urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi; - opracowanie kompletnej instrukcji użytkowania dla każdego z obiektów; - niezbędne uzgodnienia, sprawdzenia, pomiary kontrolne i odbiory wszelkich robót; - uzyskanie wymaganych pozwoleń, niezbędnych do prowadzenia robót oraz inne koszty, które Wykonawca winien ponieść w celu należytego wykonania zamówienia o których wie lub winien wiedzieć z racji swojej wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu w zakresie prowadzonej działalności. 3.1.16 Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować cały zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz odbiorów robót budowalnych , instalacyjnych, montażowych wraz z uruchomieniem obiektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. 3.1.17 Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów i opłat z tytułu realizacji zamówienia. UWAGI: 3.1.18 Wymaganiem szczególnym Inwestora jest utrzymanie przez cały proces inwestycyjny czynnej placówki szkolnej w pełnym zakresie w tym kuchni i stołówki oraz maksymalne ograniczenie uciążliwości w funkcjonowaniu szkoły podstawowej. 3.1.19 Rozpoczęcie prac związanych z przebudowy węzła żywieniowego w szkole na kuchnię cateringową będzie możliwe po wcześniejszym uruchomieniu kuchni w budynku przedszkola (konieczne oddanie do użytkowania budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu). 3.1.20 Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę za wykonane roboty następująco: a) prace projektowe oraz roboty budowlane w roku 2021 muszą zostać wykonane i rozliczone przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem na kwotę 2 459 250,00 zł brutto do dnia 10.12.2021 r. na podstawie protokołów częściowych wykonanych robót; b) roboty budowlane w roku 2022 muszą zostać wykonane i rozliczone przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem na kwotę 4 438 500,00 zł brutto do dnia 12.12.2022 r. na podstawie protokołów częściowych wykonanych robót c) roboty budowlane w roku 2023 muszą zostać wykonane i rozliczone przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem na kwotę 2 469 250,00 zł brutto do dnia 11.12.2023 r. na podstawie protokołów częściowych wykonanych robót. ( lub pozostałej wartości wynagrodzenia, w przypadku gdy oferta Wykonawcy jest niższa od wskazanego zabezpieczenia Zamawiającego); d) rozliczenie pozostałych robót oraz rozliczenie całości przedmiotu umowy do 30 lipca 2024 r. (jeżeli dotyczy). 3.1.21 Pierwszą fakturę częściową Wykonawca może przedłożyć po przekazaniu dokumentacji wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę (dla całego zakresu inwestycji z podziałem na obiekty) faktura może być przedłożona po przekazaniu wszystkich opracowań dla całego zakresu prac. 3.1.22 Faktura końcowa nie może wynosić więcej niż 10 % wynagrodzenia należnego wykonawcy wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego. 3.1.23 Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania robót do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołów częściowych wykonania robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 3.1.24 Z uwagi na dofinansowanie zadania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach wieloletniego programu rządowego OSPR - etap VI na lata 2021-2024 oraz zawierania z tego tytułu rocznych umów o przyznanie dotacji z Wojewodą Małopolskim Zamawiający zastrzega, że faktura za pierwszy kwartał w poszczególnych latach nie może przekraczać 20 % wartości wynagrodzenia przewidzianej na dany rok. 3.1.25 Częstotliwość faktur częściowych za roboty budowlane : kwartalnie (jednorazowo na koniec kwartałów z wyjątkiem rozliczeń składanych w grudniu). 3.1.26 W terminie do 70 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony szczegółowy harmonogram robót z podziałem na poszczególne lata , zakresy robót i ich wartości. Przy czym co najmniej na 20 dni przed złożeniem należy opracowanie przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu Harmonogram z uwzględnieniem poniższego: - 2021 r. - prace projektowe oraz roboty budowalne o wartości 2 459 250,00 zł brutto - 2022 r. - roboty budowalne o wartości : 4 438 500,00 zł brutto - 2023 r. - roboty budowlane o wartości: 2 469 250,00 zł brutto (lub pozostałej wartości wynagrodzenia, w przypadku gdy oferta Wykonawcy jest niższa od wskazanego zabezpieczenia Zamawiającego) - 2024 r. - pozostałe roboty budowlane (jeżeli dotyczy). Uwagi dodatkowe: 3.1.27 Zamawiający będzie czynnie uczestniczył w tworzeniu poszczególnych opracowań poprzez powołany w tym celu zespół osób, upoważniony przez Zamawiającego do akceptacji proponowanych przez projektanta rozwiązań. 3.1.28 Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie badania, analizy, uzgodnienia, mapy itp. niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 3.1.29 Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować cały zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz odbiorów robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych wraz z uruchomieniem obiektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. 3.1.30 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 3.1.31 Wykonawca winien przedstawić atesty i aprobaty na materiały użyte w budowie. 3.1.32 Rozliczenie - ryczałtowe 3.1.33 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia robót lub wprowadzenia robót zamiennych na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy. 3.1.34 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3.1.35 Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania porządku na placu budowy, bieżącego wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów wraz z pokrywaniem kosztów ich składowania i utylizacji,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach