Przetargi.pl
Budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach” w ramach zadania pn. „Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach

Gmina Ropczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Krisego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2210550 , fax. (017) 2210555
 • Data zamieszczenia: 2019-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropczyce
  ul. Krisego 1
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2210550, fax. (017) 2210555
  REGON: 52472000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ropczyce.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach” w ramach zadania pn. „Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn. „Budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach” w ramach zadnia pn.: „Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach” jest wykonanie robót budowlanych na działkach ewid. nr 391/1, 392/10, 390/5, 393/14, 390/3, 392/8, 392/7 w Ropczycach, woj. Podkarpackie, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a ilości w nich podane mają charakter orientacyjny. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie i rodzaju określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w tym: 2.1. budowę budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędna infrastrukturą techniczną tj: instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji elektryczną, teleinformatyczną, telewizyjną dozorową, wideodomofonową, fotowaltaiczną i odgromową oraz instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, 2.2. budowę palców manewrowych i miejsc postojowych, chodników, zjazdu oraz ogrodzenia, 2.3. wykonanie placu zabaw, montaż elementów małej architektury, 2.4. wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania węzła cieplnego oraz przyłącza ciepłowniczego. 4. Dostarczone w ramach zamówienia urządzenia należy zainstalować/zamontować, dokonać uruchomienia pracy tych urządzeń łącznie z przeszkoleniem Użytkownika obiektu w zakresie uruchomienia i eksploatacji tych urządzeń. 5. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 5.1. Wyposażenia obiektu w: - instrukcje rozruchu, eksploatacji i konserwacji urządzeń dostarczanych i montowanych/instalowanych w ramach niniejszego zamówienia, - instrukcje BHP, - instrukcje przeciwpożarowe zawierające schematy dróg ewakuacyjnych oraz wyposażenie p.poż., oznakowanie i sprzęt p.poż. 5.2. Przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do realizacji zamówienia, w tym oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót o przyjęciu obowiązku kierowania budową, oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, itp. a także do wykonania niezbędnych prób, odbiorów, badań i sprawdzeń. 5.3. Przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym: pozyskanie protokołów prób, odbiorów, badań i sprawdzeń, przygotowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wszystkich nowych obiektów budowlanych stanowiących elementy zagospodarowania terenu. 6. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w tym dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załączniki Nr 4 do SIWZ. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a ilości w nich podane mają charakter orientacyjny. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 8. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 9. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 10. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi 3 lata. 11. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności – szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy PZP. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego nr 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego. 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w oryginale lub w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopię dokumentu, poświadczoną z oryginałem przez Wykonawcę spiąć trwale z ofertą. 8. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XI ust. 8 pkt 1 - 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach