Przetargi.pl
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku

Gmina Czerwonak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 544 204 , fax. 618 120 270
 • Data zamieszczenia: 2021-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonak
  ul. Źródlana 39
  62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie
  tel. 616 544 204, fax. 618 120 270
  REGON: 63125874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku. Zakres umowy obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze 2) rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów oraz ogrodzeń; 3) zdjęcie warstwy humusu 4) roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża; 5) podbudowy; 6) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; 7) wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej; 8) roboty wykończeniowe, humusowanie i obsianie trawą skarp; 9) oznakowanie poziome i pionowe dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; 10) elementy ulic; 11) budowę kanalizacji deszczowej; 12) przebudowę oświetlenia drogowego, zasilanie przepompowni ścieków; 13) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią; 14) usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną; 15) usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną; 16) usunięcie kolizji z siecią wodociągową; 17) usunięcie kolizji z siecią gazową; 18) roboty inne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach