Przetargi.pl
Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych

Gmina Czerwonak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 544 204 , fax. 618 120 270
 • Data zamieszczenia: 2021-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonak
  ul. Źródlana 39
  62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie
  tel. 616 544 204, fax. 618 120 270
  REGON: 63125874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na budowie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30 oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Ponadto przedmiotem zamówienia jest zapewnienie serwisowania i konserwacji zamontowanych urządzeń przez cały okres trwania gwarancji. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w: 1) dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na funkcje służące administracji samorządowej, publicznej ochrony zdrowia oraz opieki społecznej wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wewnętrzną instalacją gazową) oraz parkingiem w Czerwonaku, gmina Czerwonak, nr ewidencyjny gruntów: Czerwonak arkusz 8 działki 64 i 63/1”, opracowanej przez MSA Michnowicz Staszewski Architekci w marcu 2018 r, objętej decyzją pozwolenia na budowę nr 2623/18 z dnia 22.05.2018 r.; 2) zgłoszeniu wykonania robót polegających na przebudowie (poszerzeniu) zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 196 na działkę nr 64 w Czerwonaku znak IR-V.7843.354.2019.4; 3) dokumentacji budowlano-wykonawczej przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku biurowo-usługowego GOPS przy ul. Gdyńskiej dz. nr 64, 63/1 w Czerwonaku, opracowanej we wrześniu 2017 r. przez MK Projekt Magdalena Konieczna. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących elementów: 1) Zamontowanie na terenie budowy urządzenia rejestrującego obraz (kamery) zapewniającego rejestrację poklatkową wznoszonego obiektu, co umożliwi stworzenie filmu z realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania w zakresie ochrony wizerunku i danych osobowych osób przebywających na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności wykonać i umieścić na własny koszt przed wejściem na teren budowy tablicę informacyjną o zamontowaniu kamery, aby każdy przebywający na terenie budowy mógł się z nią zapoznać. Specyfikacja urządzenia rejestrującego została określona w załączniku nr 1 do umowy; 2) wykonanie na własny koszt jednego bannera o wymiarach 3,5 m x 2,0 m i zawieszenie go na konstrukcji lub ogrodzeniu terenu budowy w taki sposób, by banner był widoczny od strony ul. Gdyńskiej w Czerwonaku. Na bannerze przedstawione będą podstawowe informacje: logo i nazwa Zamawiającego, logo i nazwa Wykonawcy oraz wizualizacja obiektu dostarczona przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach