Przetargi.pl
Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5465400 , fax. 65 5464167
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
  ul. Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5465400, fax. 65 5464167
  REGON: 41105072900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego pojemności 550 m³ na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej łącznej długości 233 m w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu, realizowane w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”. 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, a w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, w ramach zadania pn. „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”. 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane: 1) Prace przygotowawcze: a) demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej drogowej oraz nawierzchni drogowej z kostki betonowej wraz z podbudową, b) demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, c) demontaż istniejącego ogrodzenia, d) przesadzenie drzewek ozdobnych; 2) Prace odtworzeniowe: a) odtworzenie drogi asfaltowej, b) odtworzenie drogi z kostki betonowej, c) montaż ogrodzenia, d) nasadzenia drzewek ozdobnych; 3) Sieć kanalizacji deszczowej: a) umocowanie wykopów i podwieszenia, b) odwodnienie i przepompowywanie ścieków deszczowych, c) roboty ziemne, d) wykonanie rurociągów kanalizacyjnych, e) montaż studni, wpustów deszczowych i komory, f) montaż hydrantu Hp oraz usunięcie kolizji; 4) Montaż zbiornika retencyjnego; 5) Prace elektryczne: a) roboty ziemne, b) ułożenie kabli zasilających i rur ochronnych. 4. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, w tym wydanymi decyzjami i uzgodnieniami; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym (UWAGA: Przedmiar robót /kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny – stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu prac w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie). stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, (zakładka: zamówienia publiczne). 5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917): roboty polegające na wykonaniu podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z budową i przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika/pracowników (wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika/pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - przy czym ujęte w ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania 6. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp., zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, 3) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinkach wykonywanych prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót wg projektu i zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 4) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp., 5) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 6) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania); 7) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, terenu objętego zamówieniem, 8) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 9) ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje; 10) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 11) prawidłowego odtworzenia podbudowy oraz nawierzchni jezdni (w celu potwierdzenia prawidłowości prac należy przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie badania, w tym m.in. badania zagęszczenia gruntu); 12) opracowania dokumentacji technologicznej, określającej typ przekroju ściany (profil brusa), wysokość ściany (długość brusa) oraz poziom wciśnięcia ściany szczelnej, przewidzianej jako zabezpieczenie ścian wykopu, wykonanego celem posadowienia projektowanego zbiornika. Dokumentację, przed przystąpieniem do robót, zgłosić należy do zatwierdzenia przez powołanego Inspektora Nadzoru. Przedmiotową dokumentację, w tym stosowną analizę statyczno-wytrzymałościową (z uwzględnieniem obciążeń technologicznych np. dźwigów usytuowanych na krawędzi ścian), należy sporządzić w oparciu o kontrolne odwierty geologiczne, aktualizujące między innymi poziom występowania wody gruntowej w chwili przystępowania do realizacji obiektu; 13) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 14) utrzymanie placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd.), 15) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót; 16) uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy; 17) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 do 60 miesięcy). 7. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 8. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane, jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) umowa i SIWZ, 2) dokumentacje projektowe wraz z załącznikami, 3) specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych, 4) przedmiary robót / kosztorysy, 5) oferta Wykonawcy. 9. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacjach projektowych wraz z załącznikami, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Obowiązujących normach, 5) Przedmiarze robót/kosztorysie. 10. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 11. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w tabeli w pkt 11 w rozdz. III SWIZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi, itd. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 13. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego (opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej) w wersji papierowej i elektronicznej (ATH), na bazie którego została skalkulowana cena oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąttysięcyzł00/100). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez „Zamawiającego”. Zaleca się, aby kopia dowodu przelewu została potwierdzona za zgodność z oryginałem i dołączona do oferty. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, odpowiednie dokumenty w formie oryginału należy złożyć (w terminie o którym mowa w punkcie 5) poprzez dołączenie do oferty w taki sposób aby mogły one stanowić osobny dokument tzn. nie były trwale związane z ofertą i istniała możliwość bez naruszenia oferty odesłać ten dokument po jego wykorzystaniu. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Pozostałe zapisy dot. wadium są zawarte w rozdz. XII SIWZ oraz wynikają z przepisów ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia niżej podanych dokumentów: a) wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę ofertę przetargową złożoną w formie oryginału (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza, c) zobowiązania innych podmiotów (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS, CEIDG) lub podpisanego przez osoby na podstawie udzielonego i załączonego pełnomocnictwa - zgodnie z treścią podaną w zał. nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach