Przetargi.pl
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie

SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. B-pa Ignacego Świrskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 632 72 53 w.53 , fax. 25 632 72 53 w. 33 lub 53
 • Data zamieszczenia: 2021-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego
  ul. B-pa Ignacego Świrskiego 38
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 632 72 53 w.53, fax. 25 632 72 53 w. 33 lub 53
  REGON: 29755000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rmmeditrans.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie przy ul. Mickiewicza wg załączonego projektu, specyfikacji technicznej wykonania robót, przedmiarów robót. Miejsce realizacji: Kałuszyn ul. Mickiewicza nr działek 3516/4; 3516/7, obręb ewidencyjny 0006 Kałuszyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216120-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach