Przetargi.pl
Budowa lądowiska przy SPZZOZ w Żurominie w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 09300 Żuromin, ul. Szpitalna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 572 201 , fax. 0-23 657 29 82
 • Data zamieszczenia: 2018-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 56
  09300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 236 572 201, fax. 0-23 657 29 82
  REGON: 30127900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zuromin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lądowiska przy SPZZOZ w Żurominie w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik do SIWZ nr 8 oraz prace budowlane. Inwestycja polega na: • wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. • wykonaniu prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa • uzyskaniu wymaganych pozwoleń i decyzji zgodnie z wymogami prawa. Szczegółowy opis załącznik nr 1 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216120-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł. 2. Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA w Ciechanowie O/Żuromin nr konta: 10 1020 1592 0000 2302 0253 5425
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach