Przetargi.pl
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713406526 , fax. +48713406948
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713406526, fax. +48713406948
  REGON: 00051437700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.duw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w oparciu o załączone projekty budowlane i projekty wykonawcze, opracowane przez ARCHWIG Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 100/5, 50-348 Wrocław. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym postępowaniu warunkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. UWAGA! W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie powyższe dokumenty składa do oferty każdy z Wykonawców osobno. Na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 pkt b ppkt 2) SIWZ – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu oraz podstawie dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 pkt b ppkt 1) SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z innymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale V ust. 5 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 4. opłaconą polisę (wraz z dowodem opłacenia jej składki), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 pkt. a) SIWZ. Uwaga! Przy składaniu ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł, a w przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wszystkich wykonawców, warunek ten musi spełniać każdy z wykonawców osobno, tj. każdy musi złożyć oddzielne dokumenty, z których wynika, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach