Przetargi.pl
Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, Sądowa 21
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 23 696 15 05 , fax. 23 696 21 07
 • Data zamieszczenia: 2022-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  Sądowa 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 23 696 15 05, fax. 23 696 21 07
  REGON: 130377942
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbark. Inwestycja realizowana będzie w Lidzbarku przy ul. Nowej 10 na terenie działki nr 361/6 obręb 0003. 2. Zamówienie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:- opracowania pełnobranżowego projektu budowlanego i technicznego dla realizowanego zadania wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacją między branżową, - opracowania pełnobranżowego projektu wykonawczego wraz z projektem aranżacji, wykończenia i wyposażenia wnętrz dla realizowanego zadania wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacja między branżową,- opracowania szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie prac rozbiórkowych istniejących obiektów budowlanych wraz z utylizacja materiałów z rozbiórki, - przebudowy kolizji infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie działek objętych opracowaniem oraz terenów przyległych zgodnie z założeniami przyjętymi w koncepcji niezbędnych, uniemożliwiających budowę krytej pływalni wraz z łącznikiem, - budowy obiektu krytej pływalni wraz z łącznikiem oraz z instalacjami i urządzeniami technologicznymi, - budowy dróg i chodników wewnętrznych, elementów małej architektury oraz urządzenia zieli na terenie działki objętej opracowaniem projektem zagospodarowania terenu,- wyposażenia obiektów w sprzęt i meble wraz ze sprzętem sportowym,rozruch wszystkich urządzeń wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami oraz przekazanie obiektu do użytkowania, - opracowania instrukcji użytkowania, instrukcji postępowania w przypadku pożaru, - przeszkolenia personelu Zamawiającego zakresie obsługi obiektu i wszystkich zainstalowanych urządzeń.4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym i stanowi Załączniku nr 1 do SWZ.5. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu zamówienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość inwestycji, a nie wybrany fragment całości. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych technologii /systemów /urządzeń /materiałów. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii /systemów /urządzeń /materiałów równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. Mając na uwadze treść art. 105 ustawy pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 z dopiskiem „Wadium – BiGK.271.1.20.2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21 , 13-230 Lidzbark7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:4.1. doświadczenia:O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który:1) W okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jeden projekt budowlany i budowlano - wykonawczy związany z budową, przebudową lub rozbudową basenu krytego o powierzchni lustra wody niecki basenowej co najmniej 100 m2.oraz2) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu kubaturowego o kubaturze min 3 000 m3, w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne), lub budowie lub przebudowie obiektu budowlanego z niecką basenową lub nieckami o łącznej powierzchni lustra wody co najmniej 100 m2 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych, będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót budowlanych powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowane roboty o wymaganej wartości i żaden z nich nie wykonał wymaganych robót. W sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia tzn. nie ma wykonanych robót o wymaganej wartości i polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowane samodzielnie takich robót.W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.4.2. osób zdolnych do realizacji zamówienia:2) Dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia: (minimum jedną osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk):a. osobą (kierownikiem budowy) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.b. osobą (kierownikiem robót branży instalacyjnej wod-kan.) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia,c. osobą (kierownikiem robót branży elektrycznej) posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót budowy będącej przedmiotem zamówienia.Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tj.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach