Przetargi.pl
„Budowa placu zabaw przy żłobku gminnym”

Gmina Świeszyno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-024 Świeszyno, Świeszyno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 60 120 , fax. 94 31 61 491
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świeszyno
  Świeszyno 71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 60 120, fax. 94 31 61 491
  REGON: 33092070700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa placu zabaw przy żłobku gminnym”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy żłobku gminnych „Tęczowa Kraina” w Konikowie, gmina Świeszyno 3.3. Miejsce realizacji: działka nr 106/10, obr. Konikowo, gm. Świeszyno W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i montażowymi związanymi z budową placu zabaw przy żłobku gminnym. W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) roboty ziemne tj.: plantowanie terenu, spulchnienie, wykopy pod stopy fundamentowe ogrodzenia b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół urządzeń – nawierzchnia syntetyczna oraz nawierzchnia trawiasta – zgodnie z dokumentacją projektową. c) montaż elementów wyposażenie placu zabaw tj.: • fundamenty i elementy nośne pod stoły z grami i urządzenia do ćwiczeń; • dostawa i montaż stołów z grami (szachy i chińczyk) – 2 kpl. • dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń: - piaskownica wraz z przykryciem i piaskiem – 1 kpl. - zestaw zabawowy typu domek – 2 kpl. - karuzela – 1 kpl. - sprężynowiec – 2 kpl. - huśtawka typu ważka – 2 kpl. - zestaw zabawowo-sprawnościowy wyposażony min. w ściankę manipulacyjną, panele z otworami do wejścia i ławeczką do siedzenia – 1kpl. • Dostawa i montaż elementów wyposażenia: - ławki w min. 4 kolorach każda– 2 kpl. - tablica z regulaminem korzystania z terenu objętego zamówieniem – 1 kpl. d) Zagospodarowanie działki: • ogrodzenie placu wraz z montażem furtek Ogrodzenie należy wykonać panelowe na podmurówce o łącznej wysokości min. 120 cm. Ilość furtek do zamontowania – 2 szt. • wykonanie odcinka chodnika zgodnie z dokumentacją projektową Wszystkie urządzenia powinny być dostępne dla dzieci w wieku żłobkowym tj. od pierwszego roku życia. Nawierzchnię należy wykonać w kolorze zielonym, nawiązując do istniejącej nawierzchni. Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni syntetycznej o grubości masy wylewanej 45mm. Zamówienie obejmuje również dostawę piasku (piasek powinien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz ziarnistość na poziomie 0-2 mm) i przykrycia do istniejącej piaskownicy. Piaskownica o wym. 185 x 185 cm. Zdjęcie istniejącej piaskownicy stanowi załącznik do SIWZ. Należy przewidzieć wysiew trawy na całym terenie obejmującym inwestycję. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. „Rynek pracy dostępny dla rodziców – Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 6.6. Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wszystkie elementy zagospodarowania powinny być trwale związane z gruntem. Urządzenia placów zabaw powinny odznaczać się dużą trwałością, być na stałe związane z podłożem oraz powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176, na potwierdzenie czego powinny posiadać stosowne atesty. Urządzenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy otwarte zakończone zatyczkami. Części ruchome zaopatrzone w łożyska bezobsługowe, kulkowe, stożkowe. Wszelkie łączniki (śruby, nakrętki i podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samoodkręceniem. Urządzenia powinny być wykonane z zastosowaniem opisanych materiałów, a rozbieżności wymiarowe nie powinny sięgać +10/-10 %. Każde urządzenie powinno być wyposażone w tabliczkę informującą o jego przeznaczeniu wraz z formą obrazkową. Tabliczka powinna być wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i stanowić integralną część urządzenia. Pozostałe informacje Przed zamontowaniem urządzeń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ich kolorystykę. UWAGA! Wejście na teren żłobka musi być każdorazowo zgłaszane użytkownikowi obiektu tj. Pani Dyrektor Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, w skład której wchodzą: - projekt budowlany, przedmiary robót, zgłoszenie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 34 8566 0003 0001 0360 2005 0172 z opisem „Wadium na znak sprawy – ZP.271.23.2020” Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.6 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.7 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD WYKONAWCY(dotyczy wszystkich wykonawców składających oferty). 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 3. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 4. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach