Przetargi.pl
Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Miasto i Gmina Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 423 142 , fax. 166 426 630
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Kańczuga
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 166 423 142, fax. 166 426 630
  REGON: 65090060200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9 w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9 w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zakres zamówienia obejmuję m.in.: 1) Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych, 2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i/lub innego dokumenty, jeżeli będzie wymagany do zgodnego z prawem korzystania z obiektu. Termin realizacji do 31 lipca 2022 roku Harmonogram płatności: - rok 2021 – około 59% wartości zadania - rok 2022 – około 41% wartości zadania Przy czym w związku z rozłożeniem płatności za przedmiot zamówienia na okres dwuletni, podział zamówienia na etapy oraz terminy ich realizacji w powiązaniu z terminami płatności zostaną określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym przygotowanym przez Wykonawcę i przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane: 36 miesięcy Targowisko przeznaczone będzie na cele promocji lokalnych produktów rolno-spożywczych wytworzone przez podmioty, które prowadzą swoją działalność rolniczą lub gospodarczą na obszarze województwa podkarpackiego, będzie obiektem ogólnodostępnym oraz całorocznym (możliwość sprzedaży produktów przez cały rok, ogrzewane zaplecze sanitarne i techniczne, zlokalizowane w budynku wielofunkcyjnym). Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie m.in: - inwentaryzacji stanu istniejącego,  projektu budowlanego wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi (wody ciepłej i zimnej, wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, sieciami i przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi doprowadzonymi do terenu targowiska (przyłącza elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz zagospodarowania terenu;  wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych;  wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;  wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;  wykonanie wytycznych dotyczących BIOZ;  w razie potrzeby opracowanie niezbędnych ekspertyz technicznych, badań, odkrywek itd. Wykonana dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późn. zm.)  Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 02.75.690 z późn. zm.)  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Wykonana dokumentacja projektowa musi być również zgodna z:  wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wykonana dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski) musi być opracowana zgodnie z:  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. Wykonana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, w szczególności BHP, p.poż i SANEPID. Jeżeli wskutek uprzednich uzgodnień z ww. służbami wyniknie konieczność zaprojektowania i wykonania robót wymaganych przez odnośne przepisy (np. wykonania instalacji ppoż, montażu czujek dymu, zraszaczy, zabezpieczenia przeciwpożarowego wewnątrz i zewnątrz budynku w hydranty i inne) – należy te roboty zaprojektować i wykonać. Dokumentacja wykonawcza (projektowa) i jej uszczegółowienie winne pozwalać na określenie dokładnego sposobu wykonania i zakresu prac budowlano - montażowych oraz dokonania odbioru wykonanych robót. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokumentację i inne opracowania należy sporządzić w wymaganej ilości egzemplarzy. Po opracowaniu i uzgodnieniu projektu budowlanego należy uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, na podstawie których należy zrealizować przedsięwzięcie. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy również uzyskać wszelkie wymagane prawem dokumenty, opinie, wyniki badań i prób, oraz niezbędne do uzyskania zgód właściwych organów oraz pozwolenia na użytkowanie w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do SIWZ. Opis Targowiska wg. PFU Powierzchnia handlowa targowiska (powierzchnia sprzedaży wg Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r.) - 1 544 m2. Targowisko posiada trzy rodzaje stanowisk: zadaszone (wiata) w ilości 70 szt. o łącznej powierzchni 800 m2, co stanowi 51,8% całkowitej powierzchni handlowej, namioty 3x3m szt. 24 dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) o łącznej powierzchni 216 m2, co stanowi 14,00 % całkowitej powierzchni handlowej oraz niezadaszone dla sprzedaży odzieżowo-obuwniczej, przemysłowej i mięsnej w ilości 22szt. - o wymiarach 4mx6m o łącznej powierzchni 528 m2, co stanowi 34,2% całkowitej powierzchni handlowej. Spośród istniejących stanowisk min. 50,0% zarezerwowane jest do sprzedaży produktów rolno-spożywczych. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów. Targowisko musi spełniać warunki z załącznika do Rozporządzenia MRiRW z dnia 20.07.2016 r. i być opatrzone tablicą „ Mój rynek”. Teren przedmiotowych działek przeznaczono na budowę placu targowego zabudowanego wiatą, stołami z zadaszeniami wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu, ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, ponadto: 1) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PFU, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, 2) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia opracowań, wykonania zadania, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji technicznej na każdym etapie jej opracowywania. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych, 4) W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania, 5) Dokumentacja techniczna powinna określać parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych wyrobów, 6) Zamawiający dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami, 7) Dokumentację techniczną należy wykonać w zakresie (i ilości) koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, 8) Oprócz dokumentacji w wersji papierowej, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu całości opracowania w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym, 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. opłat z tytułu uzgodnień, decyzji, opiniowania dokumentacji przez właściwe organy lub instytucje oraz uzyskania danych technicznych, 10) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do pełnienia nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach