Przetargi.pl
Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap

MIASTO I GMINA DUBIECKO ogłasza przetarg

 • Adres: 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO I GMINA DUBIECKO
  ul. Przemyska 10
  37-750 Dubiecko, woj. podkarpackie
  REGON: 650900453
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem budynku hali sportowej. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z zapleczem dwukondygnacyjnym, połączony z istniejącym budynkiem dydaktycznym oraz projektowanym łącznikiem komunikacyjnym.2. Budynek hali projektowany jest w technologii tradycyjnej o ogólnej bryle prostopadłościanu. Składa się z czterech części:2.1. głównej sali sportowej krytej dachem dwuspadowym,2.2. dwóch części zapleczy z dachami jednospadowymi,2.3. łącznika do istniejącego budynku szkoły.3. Budynek hali o konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem z pustaka ceramicznego, konstrukcji dachu hali z drewna klejonego, część zaplecza o konstrukcji żelbetowej w przyziemiu, murowanej na parterze, konstrukcja dachu drewniana krokwiowa.4. Charakterystyczne parametry:4.1. kubatura brutto hali i zaplecza - 24 094,30 m34.2. powierzchnia zabudowy - 2 312,10 m24.3. powierzchnia użytkowa - 2 925,95 m25. Przedmiot zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:2.1. pieniądzu;2.2. gwarancjach bankowych;2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Dynowie Oddział Dubieckonr konta: 44 9093 1020 2002 0200 0026 0005z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: PZP.271.3.2023”.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:6.1. nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,6.2. kwotę wadium,6.3. termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ………… do dnia …………”,6.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.1.4.1. Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie (robotę budowlaną) polegające na budowie obiektu budowlanego o kubaturze minimum 20 000 m3.1.4.2. Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia tj: Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.Uwaga!Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej przez jedną osobę.Uprawnienia, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia lub też posiadającą ważne zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.) pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).4. Sposób wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale VIII SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach