Przetargi.pl
Budowa pętli autobusowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Polesie

Gmina Puławy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 874 121 , fax. 818 874 122
 • Data zamieszczenia: 2020-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Puławy
  ul. Dęblińska 4
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 874 121, fax. 818 874 122
  REGON: 54912800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pętli autobusowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Polesie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa pętli autobusowej (tj. placu manewrowego transportu zbiorowego) w ciągu drogi gminnej Nr 107514L w miejscowości Polesie, gmina Puławy. Zakres przedmiotu zamówienia m. in. obejmuje: a) Roboty pomiarowe; b) Karczowanie drzew; c) Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni pętli: - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu o nośności G1 i gr. 20 cm; - warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm; - warstwa podbudowy pomocniczej gr. 15cm; - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa gr. 15cm; - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu gr. 10 cm; - warstwa wiążąca z mieszanki AC11W gr. 6 cm; - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S gr 4 cm; d) Wykonanie konstrukcji peronu: - warstwa odsączająca gr. 20 cm; - podbudowa z betony o Rm=5,0MPa gr. 10 cm; - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm. e ) Dostawa i montaż wiaty przystankowej; f) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający wymaga, aby podczas wykonywania robót budowlanych uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów wykonanej infrastruktury. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych dokumentach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie placu budowy, b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, d) ewentualne inne nie wymienione prace, konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, e) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu; f) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane wraz z ofertą: a) kosztorys ofertowy; b) pisemne zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – oryginał (jeżeli dotyczy); c) pełnomocnictwo do reprezentacji - oryginał lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia (jeżeli dotyczy). Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia (na wezwanie Zamawiającego i w terminie wskazanym w wezwaniu) w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach