Przetargi.pl
Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej

Gmina Nowa Sarzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 413 177 , fax. 172 413 111
 • Data zamieszczenia: 2021-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sarzyna
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
  tel. 172 413 177, fax. 172 413 111
  REGON: 52965700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym między innymi parkingu, ciągu pieszo-rowerowego, bezodpływowego zbiornika na ścieki, placu zabaw, sieci oświetleniowej w ramach zadania na działkach nr ewid. 11970/1, 11969/1 w Woli Zarczyckiej. Zakres robót obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe 2) roboty ziemne 3) wykonanie konstrukcji z betonu zbrojonego 4) roboty murarskie 5) roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 6) tynkowanie 7) wykonanie izolacji cieplnych 8) instalowanie drzwi i okien 9) wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego 10) roboty wykończeniowe 11) roboty elewacyjne 12) roboty instalacyjne 13) instalacje sanitarne 14) instalacje elektryczne 15) wykonanie ochrony odgromowej 16) roboty w zakresie zagospodarowania terenu WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Projektowany budynek przedszkola to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, w technologii pasywnej. Dach płaski w formie stropodachu pełnego, na fragmentach spadzisty (naświetla nad szatnią i salą wielofunkcyjną). Istotą budynków pasywnych jest ograniczenie zużycia energii dla bieżącej eksploatacji budynku, przy jednoczesnym biernym (pasywnym) pozyskiwaniu ciepła z promieniowania słońca przez przeszklenia pomieszczeń od strony południowej. Charakteryzuje je zastosowanie innych odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wysoka szczelność budynku, niskie współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych, zwartość bryły budynku. Założono zwartą bryłę budynku - na fragmencie w formie wycinka koła (z wycięciem na usytuowanie wejścia głównego), pozostała część zbliżona w rzucie do kwadratu. Podstawowym założeniem było usytuowanie oddziałów przedszkolnych (sal do przebywania dzieci) od strony południowej lub z niewielkim od niej odchyleniem. Powierzchnia ścian od tej strony poza filarami jest przeszklona. Bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło w budynku pasywnym powoduje, że niezwykle ważną rolę w bilansie energetycznym odgrywają w nim właśnie zyski ciepła od słońca. Zyski te oprócz przeszkleń oddziałów przedszkolnych będą również pozyskiwane w innych pomieszczeniach: dużymi naświetlami od strony południowej nad dachem nad salą wielofunkcyjną i nad szatnią. Na głównej połaci dachu od strony południowej przewiduje się zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych. Okna od strony wschodniej i zachodniej usytuowane są głównie w pomieszczeniach administracyjnych i stołówce (w nich bilans energetyczny nie będzie dodatni). Okna od strony północnej znajdują się tylko w pomieszczeniu kuchni i jedno w gabinecie dyrektorki (aby zapewnić wgląd na plac wejściowy do budynku). Nad oknami oddziałów dziecięcych nad tarasem wypoczynkowym zaprojektowano zadaszenie o wysięgu, który będzie zatrzymywał promienie słoneczne latem chroniąc okna przed przegrzewaniem, a jednocześnie nie będzie stanowił bariery dla promieni zimą, gdy słońce znajduje się nisko nad horyzontem. Oprócz tego na oknach od strony południowej zastosowane będą zewnętrzne żaluzje (również w naświetlach dachowych). ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE • Fundamenty: Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci żelbetowej płyty fundamentowej gr. 35cm z lokalnymi pogłębieniami pod słupy. Pod zadaszenia stopy i ławy fundamentowe. Beton konstrukcyjny C25/30 W8 • Ściany konstrukcyjne: - bloczki silikatowe klasy min. 20 - gr. 25cm (na fragmentach 18cm), - słupy stalowe z rur okrągłych podtrzymujące zadaszenie tarasu wypoczynkowego, - wieńce ścian - żelbetowe 25x30cm, 30x30cm. • Ściany działowe: - bloczki silikatowe gr. 12cm - szklane – ślusarka aluminiowa EI 15 (na korytarzach). • Stropy: - stropy żelbetowe wylewane o grubości 16cm, 18cm i 20 cm • Stropodach Pełny żelbetowy: - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, - papa podkładowa samoprzylepna, - kliny spadkowe ze styropianu EPS 100 dach/podłoga λ≤0.031 gr. 5-45cm + styropian gr. 30cm, - folia paroizolacyjne PE 0,3mm, - strop żelbetowy gr. 20cm - sufit podwieszany gips.-kartonowy (tynk cem.- wap. gr. 1,5cm w miejscach bez sufitu podwieszonego). Pełny na blasze trapezowej: - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - papa podkładowa samoprzylepna - wełna mineralna skalna (dolna warstwa płyty w mijankę 20+20cm λ≤0.038, warstwa górna wełna mineralna skalna twarda gr. 5cm λ≤0.040) - folia paroizolacyjna PE 0,3mm - blacha trapezowa T 150 gr. 1,5 mm - dźwigar z drewna klejonego klasy GL30c, wys. 70cm - płatwie z drewna klejonego wys. 20cm - sufit podwieszany (płyty akustyczne z wełny drzewnej wiązanej magnezytem) • Klatka schodowa: - na strych (poddasze nieużytkowe) – schody żelbetowe, monolityczne płytowe gr. 18cm, spocznik- grubość płyty 18cm - schody ze strychu na dach – stalowe • Wentylacja. W całym budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno- wywiewną, a w części pomieszczeń dodatkowo klimatyzację • Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacja - papa podkładowa termozgrzewalna – na chudy beton, - papa podkładowa samoprzylepna – stropodach, - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia – stropodach - izolacja powłokowa ścian fundamentowych i min.30cm ścian ponad terenem Folia paroizolacyjna PE 0,3mmw stropodachu • Wykończenie zewnętrzne. Ściany zewnętrzne tynkowane: - tynk cienkowarstwowy nanosilikonowy, ziarno 2 mm “baranek” - okładzina cienkowarstwowa imitująca deskę (docieplenie styropianem gr. 30cm, λ≤0.031 W/m2K nad terenem i płytami XPS gr. 30cm, λ≤0.031 W/m2K pod poziomem terenu-ściany fundamentowe) Taras wypoczynkowy dzieci - przed oddziałami (na gruncie): - bezspoinowa nawierzchnia syntetyczna EPDM + SBR gr.4,0cm - podsypka cementowopiaskowa gr. 5cm - warstwa spadkowa 1% stabilizowana mechanicznie z kruszywa naturalnego o frakcji 0 31mm grubości 20cm - podsypka piaskowa zagęszczona gr. 50-100cm Taras wejściowy (na gruncie) - płyty wielkoformatowe brukowe gr. 8cm - odsiewki kamienne 0-7mm, gr. 4cm, - kruszywo łamane 0-31,5mm, gr.15cm - warstwa odcinająca z pospółki gr.20cm - geowłóknina - podsypka piaskowa Chodniki: - warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 6cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr.5cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.10cm - warstwa odcinająca z pospółki gr.15cm - podsypka piaskowa • Wykończenie wewnętrzne. Ściany: - tynki cem.-wapienne gr.1,5cm maszynowe: w salach dzieci, pomieszczeniach biurowo administracyjnych, na korytarzach - płytki ceramiczne na wys. do 2m w łazienkach, aneksie kuchennym, pom. gosp., kuchni Sufity: - sufity podwieszone w przedszkolu (oprócz pom. gosp. i techn. oraz zespołu żywieniowego) - sufit podwieszany (płyty akustyczne z wełny drzewnej wiązanej magnezytem) – sala wielofunkcyjna - przecierki cementowe – pom. techniczne Posadzki: - PCVsale dzieci, hall, korytarz, pokój socjalny, sal gier i zabaw - Płytki gres- W.C. personelu, pom. gosp. i techn., zespół żywieniowy, • Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – ślusarka aluminiowa, trójszybowa, profil termiczny. Montowana na zewnątrz ścian. Okna Uw<0,8W/m2K, drzwi Uw<0,9W/m2K, • Projektowane instalacje wewnętrzne. - instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, c.o., elektryczna, wentylacji mechanicznej, telekomunikacyjna Dane techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy – 1 950 m2 - powierzchnia całkowita - 2 085 m2 - powierzchnia netto – 1 709,00 m2 ( w świetle okładzin) (1 712,23 m2 w świetle ścian w stanie surowym) w tym: o powierzchnia użytkowa – 1 399,51 m2 o powierzchnia komunikacji - 263,69 m2 o pow. usługowa (techniczna) - 45,80 m2 - kubatura brutto - 10 822 m3 Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262522-6 Roboty murarskie 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45410000-4 Tynkowanie 45321000-3 Izolacja cieplna 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45443000-4 Roboty elewacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45312310-3 Ochrona odgromowa 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 3. Zakres zamówienia obejmuje również: 1) przygotowanie terenu budowy, 2) zabezpieczenie terenu budowy, 3) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 4) wykonanie robót budowlanych, 5) uporządkowanie terenu budowy, 6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 4. Inne obowiązki i koszty Wykonawcy Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także: 1) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2) zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem, mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 3) przeprowadzenie prób, badań i pomiarów technicznych, 4) utylizacja odpadów, 5) rejestrowanie w formie wpisów do dziennika budowy przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich innych faktów związanych z prowadzonymi robotami, 6) opracowanie kosztorysu powykonawczego, 7) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. W/w opracowania należy doliczyć do kosztów zadania. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie do 7 dni od opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo–finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu w wyżej określonym terminie Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, analizując dokumentację projektową, stwierdzi / zauważy przypadki nazw własnych, prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie (przed upływem terminu składania ofert) przekazał Zamawiającemu tą informacje wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. 7. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 8. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej standardów technicznych. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. 9. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w następujących okolicznościach: 1) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; 3) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt. II.4.6 musi dodatkowo wykazać w ofercie / w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy / usługi / roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. 12. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.). 13. Kosztorysy ofertowe muszą być w pełni zgodne z zapisami zawartymi w przedmiarach robót (materiał, opis, ilość) i mają zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. Wszystkie wartości (z wyjątkiem obmiarów) powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 14. Dokumenty jakie będą wymagane od Wykonawcy w trakcie odbioru końcowego: 14.1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy operat kolaudacyjny w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 3) atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu, 4) rysunki ze zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzonych robót budowlanych w przypadku ich wprowadzenia, 5) protokoły z przeprowadzonych badań linii kablowych oraz pomiarów instalacji uziemiających i instalacji odgromowej, 6) protokoły prób szczelności przyłączy oraz instalacji wod. kan i CO, 7) protokoły odbioru robót zanikających, 8) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 9) karty przekazania i utylizacji odpadów 10) kosztorys powykonawczy, 11) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 12) karta gwarancyjna. 14.2. Dokumenty winny być ponumerowane i poukładane wg spisu treści; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 14.3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy lub wezwie do uzupełnienia dokumentów lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając, o tym Wykonawcę. 14.4. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. 15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). 16. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 17. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. II.4.1 w trakcie realizacji zamówienia. 18. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. II.4.17 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 19. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 20. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 21. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 22. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności. 23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach