Przetargi.pl
Budowa parkingu wraz z dojściami i dojazdami, siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia terenu przy ulicy Grodzieckiej w Choczu

Gmina Chocz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-313 Chocz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7415330 , fax. 0-62 7415685
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chocz
  Rynek 17
  63-313 Chocz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7415330, fax. 0-62 7415685
  REGON: 20585558700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chocz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu wraz z dojściami i dojazdami, siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia terenu przy ulicy Grodzieckiej w Choczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa obejmująca swym zakresem prac: - roboty pomiarowe, - wykonanie miejsc postojowych - 103 szt. - wykonanie dojazdów (jezdnie, zjazdy, pobocza), dojść (chodniki) - wykonanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni - wykonanie prac uzupełniających - kanalizacja deszczowa wraz z wpustami, - oświetlenie - 3 słupy o wysokości 8m, 6 opraw LED 69W - montaż małej architektury: stojak na rowery, kosze na odpady - wykonanie nasadzeń, wycinka drzewa - montaż monitoringu CCTV na słupie oświetleniowym - oznakowanie poziome i pionowe Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik Nr 12) przedmiary robót (załącznik Nr 10) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik Nr 11) do niniejszej SIWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami w terenie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości: 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 z adnotacją: „Wadium ZP.271.9.2019 – Budowa parkingu przy ul. Grodzieckiej w Choczu” Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Pleszew O/Chocz Nr 89 8407 0003 3000 0101 2000 0009, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami). Sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (w oryginale) (załącznik nr 1 do SIWZ), b) kosztorys ofertowy w wersji papierowej sporządzony przez Wykonawcę przy wykorzystaniu metody kalkulacji uproszczonej zgodnie z zapisami punktu 12 SIWZ w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, c) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza. d) zobowiązanie innych podmiotów, inne dokumenty (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS, CEIDG) lub podpisane przez osoby na podstawie udzielonego i za łączonego do zobowiązania pełnomocnictwa – zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 8a lub 8b do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach