Przetargi.pl
Budowa parkingu przy ul. Zielonogórskiej 16a-16c w Katowicach.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kzgm.katowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu przy ul. Zielonogórskiej 16a-16c w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy ulicy Zielonogórskiej 16a-16c w Katowicach. Roboty obejmują w szczególności: 1) prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce płyt betonowych chodnikowych (ok. 106,33 m²), powierzchni asfaltowych (ok. 403,1 m²), cięcia nawierzchni asfaltowych ( 84,6 mb) obrzeży betonowych (ok. 166,50 mb) i obrzeży (ok. 126,40 mb).); 2) odkopanie opon samochodowych (19 szt.) wraz z wywozem i utylizacją; 3) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - gr. 8,00 cm (ok. 278,17 m²), gr. 6 cm (ok. 108,61 m2), płyt chodnikowych 40x40x8 (3,1 m²) oraz nawierzchni z płyt ażurowych (ok. 192 m²), w tym wykonanie koryta i warstw konstrukcyjnych zgodnie z przedmiarem oraz robotami towarzyszącymi; 4) montaż elementów małej architektury (4 lamp solarnych wysokich); 5) montaż obrzeży (ok. 87 mb) i krawężników (ok. 109,9 mb); 6) zabezpieczenie kabla energetycznego (19,7 mb); 7) remont nawierzchni drogi (ok. 65 m²). 2. UWAGA: Zakres zamówienia w dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie zaznaczonego czerwoną linią obszaru na rysunku Z-4 (Załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie.Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami oraz montażem elementów małej architektury. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 4. Parametry równoważności. 1) Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym STWiOR) lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (w tym STWiOR) lub przedmiar robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Zaprezentowane w dokumentacji projektowej, na kartach katalogowych elementy małej architektury stanowią tylko wzór i ich wygląd oraz rozmiar nie jest wiążący dla Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza produkty równoważne). Jednocześnie Zamawiający wymaga aby wygląd, rozmiar i parametry techniczne wspomnianych elementów małej architektury nie odbiegał w sposób zdecydowany od dokumentacji projektowej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! Przedmiar w formacie ATH załączony jest pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem zamieszczonym w formacie PDF a przedmiarem w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu podbudowy i układaniu nawierzchni z kostki o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2; 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót. Uwaga: Wskazana wyżej osoba musi brać udział w realizacji zamówienia. Uwaga: Wskazana wyżej osoba pełniąca funkcje kierownika robót musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r., poz. 65 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach