Przetargi.pl
Budowa parkingu na dz. Nr 215/6 w Koniecwałdzie

Miasto i Gmina Sztum ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6406303 , fax. 55 6406300
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Sztum
  ul. Mickiewicza 39 39
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 55 6406303, fax. 55 6406300
  REGON: 17074777300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu na dz. Nr 215/6 w Koniecwałdzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie poprzez budowę ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie programu planowanych badań archeologicznych i sposobu ich prowadzenia w stanowisku archeologicznym włączonym do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Koniecwałd i Kępina (Uchwała nr XX/60/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca 2007r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 ze zm.), zw. dalej Rozporządzeniem, 2) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych objętych przedmiotem zamówienia, 3) złożenie wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w siedzibie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 4) uzyskanie pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych, 5) wykonanie archeologicznych badań ratowniczych wraz ze sporządzeniem dokumentacji archeologiczno - konserwatorskiej przez osobę uprawnioną w zakresie niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych na terenie objętym strefą konserwatorską: wykonanie prac ziemnych, bieżące śledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne profili wykopów, a także zbieranie archeologicznego materiału ruchomego z wykopów, w przypadku stwierdzenia występowania na obszarze prac badawczych zabytków archeologicznych - wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. 6) zabezpieczenie terenu prac archeologicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844, z późn. zm.), oraz przepisami Prawa Budowlanego, 7) ziemię z wykopów należy składować w pobliżu terenu wskazanego do badań, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 8) uporządkowanie terenu badań po zakończeniu prac badawczych w sposób nie powodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych, 9) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wskazanych zbiorów muzealnych, 10) uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych umową, 11) sporządzenia sprawozdania z wykonanych badań archeologicznych, stwierdzającego m.in. możliwość rozpoczęcia przez Zamawiającego prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji, przekazanie sprawozdania PWKZ i Zamawiającemu, 12) opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu, przekazanie dokumentacji PWKZ i Zamawiającemu. 13) roboty przygotowawcze; 14) budowę zbiornika infiltracyjnego - odparowującego wraz z ogrodzeniem; 15) budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do zbiornika infiltracyjnego - odparowującego; 16) budowę ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych; 17) wykonanie oświetlenia drogowego; 18) wykonanie elementów małej architektury i zieleni; 19) wykonanie docelowej organizacji ruchu; 20) posianie trawy w miejscach niezagospodarowanych. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez: Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza oraz projektem umowy i SIWZ, z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i jest w trakcie jego uzyskania. Materiał rozbiórkowy po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy zgodnie z zapisami STWiORB. Humus zostanie zdjęty osobno i shałdowany na terenie budowy. Część humusu Wykonawca rozplantuje w miejscu, pozostałą część zagospodaruje we własnym zakresie. Zamawiający informuje, że przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co, do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach bankowych, 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie. 5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach, zapisów uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy. Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie obowiązku złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach