Przetargi.pl
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Piramowicza w Lubaniu

Gmina Miejska Lubań ogłasza przetarg

 • Adres: 59800 Lubań, ul. 7 Dywizji
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 464 400 , fax. 756 464 405
 • Data zamieszczenia: 2018-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubań
  ul. 7 Dywizji 14
  59800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 756 464 400, fax. 756 464 405
  REGON: 23082138000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.luban.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Piramowicza w Lubaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Piramowicza w Lubaniu. Roboty budowlane będą obejmowały roboty ziemne, budowę konstrukcji nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników, a także elementy odwodnienia nawierzchni, w tym zabudowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia parkingu a także elementy małej architektury i zieleń. Przyjęte podstawowe parametry techniczne dla projektowanej inwestycji:  parking dla samochodów osobowych,  liczba stanowisk zwykłych (5,002,50 m) – 54 szt.,  liczba stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych (5,003,60 m) – 3 szt.,  drogi manewrowe o szer. 5,00 m – stanowiska postojowe sytuowane prostopadle do dróg manewrowych,  oświetlenie terenu latarniami stylizowanymi,  odwodnienie projektowanych nawierzchni – powierzchniowe, do wpustów deszczowych projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piramowicza,  elementy małej architektury: ławki, kosze, zieleń: nasadzenia i trawniki,  schody terenowe w chodniku wyposażone w obustronne balustrady. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót) stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Podstawę wyceny robót przez wykonawcę i określenia zakresu prac stanowi dokumentacja techniczna na którą składają się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót może być traktowany przez wykonawcę tylko i wyłącznie jako pomocniczy do sporządzenia wyceny robót i przygotowania oferty. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu umowy znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej wskazanej w załączniku nr 4 do SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 6. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 7. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 9. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi w tym prac ogólnobudowlanych, prac instalacyjnych, montażowych, operatorzy sprzętu ciężkiego, roboty sanitarne i elektryczne - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Dane osób wykonujących wskazane wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie załącznika), dotyczy to także pracowników podwykonawców. Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie na podstawie umowy o pracę 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 12. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia 3 lata (36 miesięcy). Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w paragrafie 19 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ). 15. Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 12:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Uproszczony kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach