Przetargi.pl
„Budowa oświetlenia ulicznego w trzech miejscowościach na terenie Gminy Żurawica”

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 166 723 940
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 166 723 940
  REGON: 55117700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zurawica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa oświetlenia ulicznego w trzech miejscowościach na terenie Gminy Żurawica”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Budowa oświetlenia w m. Orzechowce Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn.: Budowa oświetlenia drogowego w m. Orzechowce na terenie dz. ewid. 5/8, 866 obręb 0007 Orzechowce oraz przedmiar robót - w zakresie części projektu: • włączenie na istniejącym słupie nr 4/4/4 – słup projektowany nr 4/UG - załącznik nr 5a do niniejszej SIWZ. Część II - Budowa oświetlenia m. Wyszatyce. Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn: Budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m. Wyszatyce (osiedle) na terenie dz. ewid 1207, obręb 0008 Wyszatyce oraz przedmiar robót - w zakresie części projektu: • włączenie istniejący słup 24/1/2 – projektowany słup 1/UG – Projektowany słup 2/UG - załącznik nr 5b do niniejszej SIWZ. Część III - Budowa oświetlenia w m. Buszkowice Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn.: Budowa oświetlenia drogowego w m. Buszkowice oraz przedmiar robót - w zakresie części projektu: • włączenie na istniejącym słupie nr 13/10/4/2/UG – 15/10/4/2/UG - załącznik nr 5c do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca musi dołączyć: a) kosztorysy ofertowe b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach