Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicy Borowikowej w Białej Podlaskiej

Gmina Miejska Biała Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 083 3416177 , fax. 083 3437064
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Biała Podlaska
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 3
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 083 3416177, fax. 083 3437064
  REGON: 00052404500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialapodlaska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicy Borowikowej w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oświetlenia ulicy Borowikowej w Białej Podlaskiej. Zakres prac okresla przedmiar robót będący załacznikiem do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialapodlaska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach