Przetargi.pl
„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost”

Gmina Babimost ogłasza przetarg

 • Adres: 66110 Babimost, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 512 034 , fax. 683 512 028
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Babimost
  ul. Rynek 3
  66110 Babimost, woj. lubuskie
  tel. 683 512 034, fax. 683 512 028
  REGON: 97077056300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babimost.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost tj. siłowni w 4 lokalizacjach: w miejscowości Kolesin, w miejscowości Podmokle Małe, w miejscowości Podmokle Wielkie i w miejscowości Stare Kramsko. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kolesin: Projektowana siłownia zewnętrzna zlokalizowana będzie na działce nr 103 i nr 104/4 przy istniejącym placu zabaw. Nawierzchnia siłowni wykonana będzie z kostki brukowej bezfazowej. W skład siłowni wchodzić będą następujące urządzenia: - wioślarz 1szt, - orbitek 1szt., - narciarz pojedynczy 1szt., - wycisk ręczny 1szt., - tablica informacyjno-promocyjna + regulamin 1szt., - ławka parkowa 1szt., - kosz na śmieci 1szt. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Podmokle Małe: Projektowana siłownia zewnętrzna zlokalizowana będzie na działce nr 83/7 przy istniejącym budynku szkoły. Nawierzchnia siłowni wykonana będzie z kostki brukowej bezfazowej. W skład siłowni wchodzić będą następujące urządzenia: - wioślarz 1szt, - orbitek 1szt., - narciarz pojedynczy 1szt., - wycisk ręczny 1szt., - tablica informacyjno-promocyjna + regulamin 1szt., Siłownia zewnętrzna w miejscowości Podmokle Wielkie: Projektowana siłownia zewnętrzna zlokalizowana będzie na działce nr 273. Nawierzchnia siłowni wykonana będzie z kostki brukowej bezfazowej. W skład siłowni wchodzić będą następujące urządzenia: - wioślarz 1szt, - orbitek 1szt., - narciarz pojedynczy 1szt., - wycisk ręczny 1szt., - ławka parkowa 1szt., - kosz na śmieci 1szt., - tablica informacyjno-promocyjna + regulamin 1szt.. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Stare Kramsko: Projektowana siłownia zewnętrzna zlokalizowana będzie na działce nr 26/12 przy przedszkolu. Nawierzchnia siłowni wykonana będzie z kostki brukowej bezfazowej. W skład siłowni wchodzić będą następujące urządzenia: - wioślarz 1szt, - orbitek 1szt., - narciarz pojedynczy 1szt., - wycisk ręczny 1szt., - ławka parkowa 1szt., - kosz na śmieci 1szt., - tablica informacyjno-promocyjna + regulamin 1szt.. Uwaga !!! Zakres robót do wykonania: roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, elementy siłowni zewnętrznych, pomiary powykonawcze, roboty i koszty uzupełniające. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny projektów technicznych, a zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, STWIOR i niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania robót objętych projektami technicznymi nie będą stanowiły robót dodatkowych. 2. Wykonawca ustala cenę ofertową na podstawie dokumentacji technicznej – projektów technicznych. Zaoferowana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. wykonania robót budowlanych oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Roboty i koszty nie ujęte w niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym objętych projektem wykonawczym nie będą stanowiły robót dodatkowych. 3. Inne uwagi Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawo budowlane, przepisami BHP, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki realizacji zamówienia znajdują się w: - dokumentacji technicznej – projektach technicznych, - przedmiarach robót, - Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy), Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. 6. Oferowane produkty i materiały muszą spełniać wszystkie parametry określone w dokumentacji technicznej – projektach technicznych stanowiących załączniki do SIWZ oraz muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła. Muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać normy bezpieczeństwa. Muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z norm EN i PN. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 7. Wszystkie wymagane parametry robót opisane w załącznikach do SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności pod warunkiem wykazania równoważności. 8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: - w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty w tym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy złożyć również formularz ofertowy wraz z załącznikami. W sytuacji Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć stosowne pełnomocnictwo, które wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, a także oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach