Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Matejki 30 w Nowej Soli.

Gmina Nowa Sól - Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 590 300 , fax. 684 590 358
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sól - Miasto
  ul. M. J. Piłsudskiego 12
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 590 300, fax. 684 590 358
  REGON: 97077028000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Matejki 30 w Nowej Soli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jana Matejki 30 w Nowej Soli wraz z infrastrukturą techniczną, przebudową zjazdu publicznego, budową wiaty i pergoli rekreacyjnej oraz utwardzeniem nawierzchni. 2. Charakterystyka robót budowlanych: 2.1 Zakres prac obejmuje rozbudowę budynku Żłobka Miejskiego dla 40 dzieci wraz z zapleczem socjalno-higienicznym. Rozbudowie podlegać będą wszystkie wewnętrzne instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna, teletechniczna oraz montaż instalacji wideofonowej i wentylacji mechanicznej. W związku z rozbudową część istniejącego budynku żłobka zostanie poddana przebudowie w celu skomunikowania rozbudowanej części z istniejącym wejściem do budynku. Wewnątrz przebudowywanego budynku miejskiego żłobka oraz budynku technicznego zaplanowano zmiany funkcji pomieszczeń, zmianę układu ścian działowych, przekucia i zamurowania w ścianach konstrukcyjnych, przebudowę dachu istniejącego budynku technicznego. W zakres prac wchodzi także wymiana posadzek, wykonanie nowych wykładzin ściennych, podłogowych, montaż sufitów podwieszonych, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz wykonanie innych elementów wykończenia wewnętrznego. Przebudowa obejmuje również wewnętrzne oraz wewnętrzne doziemne instalacje: gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną. W wyniku przebudowy zaplanowano prace na elewacjach istniejących polegające na montażu rolet antywłamaniowych we wszystkich istniejących otworach okiennych i drzwiowych, oraz miejscowej wymianie izolacji termicznej wraz z wykończeniem elewacji. W ramach prac należy także wykonać zagospodarowanie terenu żłobka miejskiego i elementów zewnętrznych; m.in. przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej o nawierzchniach z betonowej kostki brukowej, przebudowę i rozbudowę istniejących chodników, wykonanie pergoli i wiaty rekreacyjnej; wykonanie przebudowy istniejących przyłączy: wodociągowego i gazowego wraz z ich częściowym demontażem, wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej częściowym demontażem, wykonanie przebudowy ogrodzenia w związku z demontażem istniejącej bramy i montażem nowej dwuskrzydłowej o szerokości 6 m, wykonanie odtworzenia zniszczonych terenów zielonych w postaci trawnika parkowego, przesadzenie drzew i krzewów. 2.2 Charakterystyka budynku istniejącego: - powierzchnia zabudowy - 671,31 m2, - powierzchnia całkowita - 1309.08 m2, - powierzchnia użytkowa - 1047,17 m2, - wysokość pomieszczeń do stropu – 3,00 m, - kubatura brutto budynku – 4763,53 m3, - wysokość budynku - 7,66 m, - powierzchnia przebudowy – 236,75 m2, - budynek dwukondygnacyjny zbudowany na planie prostokąta z dobudowanym budynkiem technicznym, jednokondygnacyjnym na rzucie kwadratu (w budynku technicznym zlokalizowany jest węzeł cieplny, pomieszczenie wodomierzowe oraz pomieszczenie rozdzielni). Elewacja wykończona tynkiem akrylowym, fundamenty monolityczne żelbetowe; ściany budynku prefabrykowane z cegły żerańskiej; stropodach z płyt korytkowych, stropodach nad budynkiem węzła ciepłowniczego z płyt kanałowych. 2.3 Charakterystyka części rozbudowywanej: - powierzchnia zabudowy - 398,60 m2, - powierzchnia całkowita - 420,90 m2, - powierzchnia użytkowa - 377,60 m2, - wysokość pomieszczeń do stropu – 3,80 m, - wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszonego – 3,30 m, - kubatura brutto budynku – 1953,14 m3, - wysokość budynku – 4,90 m, - rozbudowa na planie kwadratu, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, zwieńczona stropodachem; elewacja z tynku silikatowo-silikonowym, posadowienie budynku na ławach i stopach żelbetowych; ściany budynku wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków wapienno-piaskowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215221-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenia (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2) Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229,1089 i 1132) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych; Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach