Przetargi.pl
Budowa odnawialnych źrodeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-020 Żórawina, Węgry, ul. Młyńska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 31 65 116, , fax. 71 72 34 570
 • Data zamieszczenia: 2017-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
  Węgry, ul. Młyńska 9
  55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie
  tel. 71 31 65 116, , fax. 71 72 34 570
  REGON: 020473740
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagizorawina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odnawialnych źrodeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016. W zakres zamówienia wchodzą obiekty: 1. Oczyszczalnia Ścieków dz. nr 619/6 2. SUW Bratowice dz. nr 5/1 3. SUW Jaksonów dz. nr 56/3 4. SUW Stary Ślęszów dz. nr 120/2 5. SUW Węgry dz. nr 315/2 6. SUW Żerniki Wielkie dz. nr 68/5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.): a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone w terminie (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt 11.1 niniejszej SIWZ. UWAGA: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego na konto prowadzone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie numer 71-95880004-0000-3955-2000-0010 z adnotacją: „Wadium - Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 25a ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: k) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; l) Kserokopia wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach