Przetargi.pl
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejsc. Kalinówka, Dominów oraz Prawiedniki w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gm. Głusk

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejsc. Kalinówka, Dominów oraz Prawiedniki w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gm. Głusk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę czterech odcinków sieci wodociągowej: Zadanie nr 1 - odcinek sieci wodociągowej na działce nr 454/2 w miejsc. Kalinówka o długości ~88m , przewody z rur PE100RC, SDR 17, średnicy Dn 125x7,4mm, hydrant nadziemny DN80, włączenie do istniejącej sieci w200 PVC za pomocą obejmy z zasuwą odcinającą Dn100, opaska do nawiercania z zasuwą do przyłączy domowych. Zadanie nr 2 - odcinek sieci wodociągowej na działach nr 484/5 i 515/5 w miejsc. Kalinówka o długości ~50m , przewody z rur PE100RC, SDR 17, średnicy Dn 110x6,6mm (rura osłonowa na odcinku przejścia poprzecznego przez ul. Platanową o dł. 8m), włączenie do istniejącej sieci PVC Ø90 za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, zakończenie sieci kołnierzem ślepym, opaska do nawiercania z zasuwą do przyłączy domowych. Zadanie nr 3 - odcinek sieci wodociągowej na działce nr 634/37 w miejsc. Prawiedniki o długości ~80 m; przewody z rur PE100RC, SDR 17, średnicy Dn 110x6,6mm (bez rury osłonowej), zakończenie trójnikiem z kołnierzem ślepym z odgałęzieniem do hydrantu nadziemnego DN80, włączenie do istniejącej sieci PVC Ø100 za pomocą trójnika kołnierzowego, opaska do nawiercania z zasuwą do przyłączy domowych. Zadanie nr 4 - odcinek sieci wodociągowej na działce nr 200/1 w miejsc. Dominów o długości ~139m, przewody z rur PE100RC, SDR 17, średnicy Dn 125x7,4mm, zakończenie trójnikiem z kołnierzem ślepym z odgałęzieniem do hydrantu nadziemnego DN80, włączenie do istniejącej sieci PE Ø125 do istniejącego trójnika przez połączenie kołnierzowe. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają załączniki do SIWZ, tj. dokumentacje projektowe, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty (reprezentowania w postępowaniu) lub podpisania oferty (reprezentowania w postępowania) i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp. 3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4)Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1)Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 niniejszego Rozdziału, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2)Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 niniejszego Rozdziału oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwa (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem . 5. Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp : W stosunku do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) niniejszego Rozdziału SIWZ, 2) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ). Uwaga: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego Rozdz. SIWZ. UWAGA! 2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach