Przetargi.pl
Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Przybyłów

Gmina Kłomnice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3281122 w. 119 , fax. 343 281 121
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłomnice
  ul. Strażacka 20
  42-270 Kłomnice, woj. śląskie
  tel. 034 3281122 w. 119, fax. 343 281 121
  REGON: 15139798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Przybyłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Przybyłów Zakres robót obejmuje wykonanie: a)Odcinka wodociągu z rur PCV SDR 26 PN 16 – Φ 125/6,0 mm łączonych na uszczelkę gumową o długości ok. 2 164,50 mb b)Montażu uzbrojenia na sieci: 18 hydrantów Dn80 z tego 2 nadziemne (jeden na włączeniu projektowanego wodociągu, dr5ugi przed zabudową mieszkaniową w miejscowości Przybyłów), pozostałe podziemne. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 2 do SIWZ Przedmiar robót Załącznik Nr 3 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 4 do SIWZ Dokumentacja projektowa W/w dokumenty stanowią integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach