Przetargi.pl
Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu o dł. 232 mb wraz z parkingiem dla samochodów osobowych – 9 miejsc postojowych.

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu ogłasza przetarg

 • Adres: 28366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 855 135 , fax. 413 855 318
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
  ul. Jaszowskiego
  28366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 855 135, fax. 413 855 318
  REGON: 53741500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu o dł. 232 mb wraz z parkingiem dla samochodów osobowych – 9 miejsc postojowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: Zakres opracowania obejmuje ul. Jarków na odcinku od km 0+000,00 do km 0+231,91. Niniejszy_ projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni ulicy z betonu asfaltowego grubości 12 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20cm oraz piasku stabilizowanego cementem grubości 30cm nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem grubości 10cm poboczy szerokości 0,75 m umocnionych materiałem kamiennym frakcja 0/3 1 ,5mm zjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20cm oraz piasku stabilizowanego cementem grubości 15cm ustawienia krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowopiaskowej budowa ścieków przyjezdniowych z kostki brukowej grubości 8cm regulacja wysokościowa studzienek istniejącego uzbrojenia rezerwowych rur ochronnych dla kabli energetycznych i teletechnicznych wycinki drzew i krzewów oznakowania pionowego i poziomego rozbiórki ogrodzeń 3. 1 Parametry techniczne projektowanej drogi • ulica klasy L /lokalna/ • kategoria obciążenia ruchem — KR2 jezdnia szerokości 6.0 m • chodnik jednostronny bezpośrednio przylegający do jezdni szerokości 2.0 m • pobocze jednostronne szerokości 0,75cm • projektowany pas drogowy szerokości od 12,0 m do 32,0 m Projektowane oświetlenie uliczne przyłączone do istn. stacji Małogoszcz Oś 2 - wykonanie wydzielonego oświetlenia kablami typu YAKXs 4x35mm2 przyłączonego do rezerwowego zabezpieczenia na tablicy oświetleniowej w stacji transformatorowej MAŁOGOSZCZ OSIEDLE 2 / wg schematu/ -1=306 m, - ustawienie słupów stalowych ocynkowanych o wysokości mocowania oprawy h=8,0m - bez wysięgnika z fundamentem prefabrykowanym o sylwetce wg złącznika nr 3- 9 kpi - zamontowanie opraw ulicznych ledowych o mocy 36W - 9 kpi. - wzdłuż trasy nowego kabla oświetleniowego ułożyć bednarkę Fe - Zn 25x4mm przyłączoną do metalowej konstrukcji słupów-275 m, - na odcinkach skrzyżowań z inst. uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach ochronnych, karbowanych z HDPE-75 ; pod drogami w rurach ochronnych gładkościennych , wzmocnionych z HDPE - 110 układanymi metodami przewiertu lub wykopem otwartym. na odcinkach skrzyżowań z projektowaną drogą istniejące kable nn /SN/ układać w rurach ochronnych dwudzielnych z HDPE-110 /160/ Budowa parkingu dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Jarków w m. Małogoszcz. Zakres budowy obejmuje: • 9 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych) • jednokierunkową jezdnię manewrową od km 0+003,20 do km 0+073,68 Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie: • nawierzchni stanowisk postojowych parkingu dla samochodów osobowych oraz jezdni manewrowej z kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 15cm • nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubości 8cm na warstwie mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem grubości 10cm • ustawienia krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15 (B-15) • ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowopiaskowej na ławie betonowej z oporem C 8/10 (B-10) • wycinki drzew i krzewów • rur ochronnych • oznakowania pionowego i poziomego Parametry techniczne parkingu: • kategoria ruchu parkingu KR 1 • jezdnia manewrowa parkingu szerokości 4.0m • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 5.0m x 2.50m oraz 5.0m x 3.60m (dla niepełnosprawnych) usytuowane pod kątem 45o • chodniki szerokości 2,0m bezpośrednio przylegające do krawężnika
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: – 10 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiednie Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiedni Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji Kierownik Budowy. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r.,poz. 65) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach