Przetargi.pl
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III”

Gmina Chełmno ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 861 540 , fax. 566 861 540
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmno
  ul. Dworcowa 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 861 540, fax. 566 861 540
  REGON: 87111849000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chelmno.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III obejmująca: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 12 zestawów instalacji fotowoltaicznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: - 7 instalacji montowanych u osób fizycznych, - 5 instalacji montowanych na budynkach użyteczności publicznej; 2) uruchomienie instalacji, 3) przeszkolenie Użytkowników, sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom, 4) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów, 5) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ, 6) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Czynność uważana będzie za skuteczną w momencie dokonania odbioru i zainstalowania przez OSD licznika dwukierunkowego. Zakres prac do wykonania został określony w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach