Przetargi.pl
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, Janusza Korczaka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 506 52 20 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
  Janusza Korczaka 53
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 506 52 20, fax. -
  REGON: 000188950
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswdnr.police.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. Miasteczka Ruchu Drogowego o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym, wyposażone w znaki drogowe i elementy sygnalizacji świetlnej. 2. Toru przeszkód nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym, podłoże do urządzeń usprawniających – z prefabrykowanych mat gumowych wraz z urządzeniami usprawniającymi dla osób niepełnosprawnych. 3. Alei parkowej o nawierzchni mineralnej z ławkami. 4. Oświetlenia parkowego i drogowego. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję – 10.431 m2: • wykładzina gumowa p. urazowa 138 m2 • jezdnia asfaltowa 753 m2 • kostka betonowa czerwona 327 m2 • kostka betonowa szara 650 m2 • nawierzchnia mineralna 307 m2 • miejsca parkingowe kostka ażurowa 65 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 07.08.2018 r. godz.12:00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ; b) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych załączonych dokumentów, c) w przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów – dowody w celu wykazania, że wykonawca rzeczywiście będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w tym w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach