Przetargi.pl
Budowa małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 z obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy ulicy Brwinowskiej 30

Miasto Podkowa Leśna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 759 21 00 , fax. 22 758 90 03
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Podkowa Leśna
  ul. Akacjowa 39/41
  05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie
  tel. 22 759 21 00, fax. 22 758 90 03
  REGON: 01326933800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkowalesna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 z obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy ulicy Brwinowskiej 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu elementami małej architektury poprzez budowę małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 z obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy ulicy Brwinowskiej 30. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach