Przetargi.pl
Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno – bytowych w gminie Nowe Miasteczko – etap IV

Gmina Nowe Miasteczko ogłasza przetarg

 • Adres: 67-124 Nowe Miasteczko, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 888 154 , fax. 683 888 461
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasteczko
  ul. Rynek 2
  67-124 Nowe Miasteczko, woj. lubuskie
  tel. 683 888 154, fax. 683 888 461
  REGON: 97077034000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowemiasteczko.pl/BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno – bytowych w gminie Nowe Miasteczko – etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno – bytowych w gminie Nowe Miasteczko – etap IV”. Zadanie to obejmować będzie swym zakresem budowę 17 systemów zbierania ścieków, w skład których wchodzi 17 zbiorników bezodpływowych o pojemności 10m3 wraz z przyłączami kanalizacyjnymi wykonanymi z rur PVC o średnicy 160mm i połączenie ich z kanalizacją na działce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach